Мовою телеграфу (становлення Української державності в 1917-1921 рр.у документах поштово-телеграфних контор Херсонщини)
Олена Марущак

заступник директора державного архіву Херсонської області

 

За 15 років незалежної України істориками, архівістами, краєзнавцями здійснено немало розвідок про строкаті, мінливі, героїчні, жорстокі, трагічні і буденні події національної революції та державотворення у 1917-1920 рр. Маємо з цієї тематики численні праці наукових конференцій, читань, монографії, підручники, однак, все ж  замало друкується збірників архівних документів, які є незамінним джерелом історичної пам’яті. І цьому є пояснення. Так, наприклад, у фондах державного архіву Херсонської області  збереглась вкрай незначна кількість документів місцевих владних установ цього періоду (всього 7 фондів, 9 справ).

У добірці документів поштово-телеграфних контор з фондів держархіву області представлено документальні пам’ятки, що характеризують, в основному, дії центральних органів влади доби Української Народної Республіки – Центральної Ради (грудень 1917 – квітень 1918), Української Держави – Гетьманщини (травень – грудень 1918) та УНР – Директорії (грудень 1918 – січень 1919).

Це накази, циркуляри Міністерств внутрішніх справ, пошт і телеграфу; обіжники, телеграми управління Одеської поштово-телеграфної округи, до відання якого входили поштово-телеграфні установи Херсонщини. У документах відображено основні віхи у формуванні національної ідеї, її рух від автономії України у складі Російської федеративної республіки (док. №1) до проголошення IV універсалом самостійності УНР (док. № 5), протистояння з Росією (док. № 6), визнання української мови державною (док. № 27), відзначення як державного свята дня народження Т.Шевченка (док. № 6), питання визначення кордонів України (док.  № 9), українського громадянства (док. № 25) тощо.

Перегорнемо окремі сторінки у хроніці-калейдоскопі подій у новопосталій Українській державі: введення Григоріанського календаря, середньоєвропейського часу (док. №  6), війна і мир з  більшовицькою Московщиною (док. № 6, 12), взаємини з Німеччиною та Австро-Угорщиною (док. № 7), зречення від влади гетьмана П.Скоропадського (док. № 22), вхід військ Директорії у м. Київ (док. № 24), уведення державної  української грошової одиниці – гривні (док. № 18, 29) і т.д.

На жаль, серед документів майже відсутні свідчення про зворотній зв’язок із центральною владою і  реакцію місцевих працівників пошти і телеграфів на те, що відбувалось в Україні. Як виняток, виявлена копія телеграми начальника Олешківської поштово-телеграфної контори, направленої Козачелагерському поштовому відділенню з приводу Шевченківських свят і обітниці державних службовців Козацької та Святопокровської поштово-телеграфних філій. Стали відомі лише кілька імен наших земляків – місцевих робітників зв’язку, «… які  рішучо стояли на варті інтересів Української самостійної Держави»2 у боротьбі з більшовизмом. Це Іван Омельченко з Херсонської поштово-телеграфної установи, відзначений за часів Гетьманщини, начальники поштових контор: Бондар з  Каховки, Сидоренко з Нижніх Сірогоз, Ясинський з Берислава, Карпов з Великої Лепетихи, звільнені з посад радянською владою як вороги народу, контрреволюціонери і прихильники Директорії.

Документи написані переважно українською мовою, часом зіпсованою русизмами, однак, емоційною і колоритною, що передає дух епохи. За влучним визначенням народного міністра УНР: «Телеграфні  проводи, як нерви державного організму, мусять бути завжди напоготові, особливо в тяжкі бурхливі військові часи, які переживає зараз Українська Держава».

Особливістю документів, датованих кінцем грудня 1918 р. та січнем 1919 р., є їх довгий шлях до адресатів, більшість з них йшла на Херсонщину з Києва понад три місяці, а ситуація в країні змінювалась майже щодня.

Добірка документів має, певною мірою, також проілюструвати, як потрібен був компроміс між політичними силами з різних таборів і як відсутність єдності між керівниками національно-визвольних рухів стала найголовнішою з причин втрати нашим народом у 1920 р. своєї державності.

Щоб не повторювати минулих помилок, кожне покоління повинно спиратись на досвід і здобутки попередників, який міститься, зокрема, у запропонованих архівних джерелах.


Документи друкуються мовою оригіналів відповідно до сучасного правопису зі збереженням їх авторської орфографії та стилістики


Зразок української абетки для передачі знаків апаратами Морзе. Жовтень 1918 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1
ЗВЕРНЕННЯ ОДЕСЬКОЇ РАДИ ГУРТКА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОКРУГУ ПРО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГУРТКІВ, ПІДГОТОВКУ ДО УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ, АВТОНОМІЮ УКРАЇНИ

[Не пізніше 12 грудня 1917 р.]

ПРОСИМО ВИВІСИТИ НА СТІНІ
Шановні товариши,
В Одесі з п.[оштово]т.[елеграфних] служащих українців заснувався гурток, який поставив собі завдання працювати як на політичному, так і на культурно-національному полі на користь України.
Звертаючись до Вас товариши з привітанням, кличемо Вас гуртуватися на національнім ґрунті і братися з запалом праці на користь України і Укр. народу. Закладайте скрізь в кожній конторі, відділі і де тільки можна українські гуртки, ширьте українську свідомість поміж земляками, готуйтесь до виборів в Установчі Збори /Учредительное Собрание/.
Вибірайте скрізь у всяки інституції тільки свідомих українців. Прямуйте до заведення в Росії федеративної республіки з автономною Україною. Вимагайте українських школ. Борітеся – поборете. З товариським привітанням.    За голову Ради   /підпис/

Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. Р – 591, оп. 1, спр. 2, арк. 100. Машинопис. Копія.


№ 2
З ТЕЛЕГРАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИМ УСТАНОВАМ УКРАЇНИ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАТРИМКИ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ ШКОДЯТЬ СПОКОЮ ДЕРЖАВИ

30 грудня 1917 р.
м. Київ
Почтово-телеграфні установи на Україні часто звертаються в секретарство почт-телеграфів з запитаннями відносно того, що треба зробить коли будуть вмішуватись в наші справи посторонні організації або партії точка Генеральне секретарство з приводу таких запитань дає пояснення: ніяка організація…, ніяка партія не можуть мішатись в справи почтово-телеграфних установ, ні організації, ні партії не можуть призначати на почту телеграф і телефон власних комісарів або цензорів… Належить затримувати усі телеграми по змісту яких можна бачить, що вони шкодять Українській Народній Республіці взагалі Центральній Раді, генеральному секретарству або спокою на містах точка Затримуються на Україні телеграми від Міністерства почт і комісара Авілова5 незалежно від їх змісту точка… Коли не дивлячись на протести якими небудь організаціями або партіями будуть робитись неприємні вчинки відносні нашого відомства…, то слід звертатись за допомогою до українських військових частин або вільного казацтва…
За Генеральний секретар почт і телеграфів Штефан.    

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 413, арк. 21. Машинопис. Копія.


№ 3
З ЦИРКУЛЯРУ НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ТЕЛЕГРАМ,
ПОДАНИХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

30 грудня 1917 р.

Канцелярия Украинской Центральной Рады уведомила Секретаря почт и телеграфов на Украине, что при передаче телеграмм, написанных на украинском языке, почтово-телеграфными и телеграфными учреждениями допускаются большие ошибки, в результате чего получатели таких телеграмм лишены возможности разобраться в смысле их.
Принимая во внимание, что почта и телеграф обязаны служить интересам того населения, где они находятся, и что подача телеграмм на украинском языке производилась и в прежнее время и что кроме того, телеграммы всегда принимались и на других языках, Генеральный Секретарь почт и телеграфов полагает, что почтово-телеграфные служащие должны одинаково внимательно относиться ко всяким телеграмам, на каком бы языке они составленны не были, и передачу таковых производить так, как написаны, не допуская при этом никаких ошибок.
Тем более внимательно надлежит относиться в пределах Украины к телеграммам, написанным на украинском языке, как языке народном, языке того государства, на пользу которого украинские почтово-телеграфные учреждения обязаны работать…

Начальник Округа      Цемнолонський
За делопроизводителя  /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 413, арк. 27. Машинопис. Копія.6

 


Штамп Секретарства фінансів
Генерального Секретаріату
Української Народної Республіки.
1918 р.

 

№ 4
З ТЕЛЕГРАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПОШТ І ТЕЛЕГРАФІВ ПРОФОРГАНІЗАЦІЯМ  ТА НАЧАЛЬНИКАМ ОКРУГІВ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ПРОФСПІЛКАМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

8 січня 1918 р.
м. Київ
…Як генеральний секретар республіки я працюю в повному контакті з вищим органом професійної організації... Я вважаю за свій обов’язок прислухатись до кожної думки своїх співробітників по відомстві, а тому в екстрених випадках кожний може звертатись до мене маючи разом з тим на увазі, що вищим виразником і оборонцем професійних інтересів є головна рада спілки, а вищим державним і адміністративним органом республіки є генеральне секретарство і кожна із їх має свою строго означенну сферу діяльності для добра нашої дорогої України. Потрібно щоб кожна особа організація установа виконувала свої обов’язки в обмежеваній її царини порозумивались між собою в спілках пунктах але не втручались не в свою сферу і не вносили дезорганізації на основі захватних способів недопустимих в правовій демократичній республікі. Прошу всі організації установи, прошу всіх співробітників дорученого мені відомства стояти на правовій основі і дружною гуртовою працею виконувати вищі обов’язки накладені на нас матерію Україною...
З товариським привітом генеральній секретар М.Шаповал…

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 436, арк. 3. Машинопис. Копія.7


№ 5
ТЕЛЕГРАМА МІНІСТРА ПОШТ І ТЕЛЕГРАФІВ ГОЛОПРИСТАНСЬКІЙ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІЙ КОНТОРІ ПРО ПРОГОЛОШЕННЯ
ІV УНІВЕРСАЛОМ САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ

14 січня 1918 р.
м. Київ

Українська цент[ральна]рада приняла універсал 9 січня, що оповіщає нашу республіку однією самостійною ні від кого не залежною Суверенною Республікою, а також оказує ряд коренних реформ і в першу чергу мир на всіх фронтах нашого краю. Оповіщаю про це Почтово-телеграфне Відомство і закликаю всіх організувати великую працю відповідно интересам нашій держави з новими силами і вітаю вас товариши і прохаю однодумністю своєю стати на стороні интересив нашого народу. Хай живе самостійна Україна.

Міністр пошт телеграф[у]   /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 411, арк. 26. Рукопис. Копія.


№ 6
НАКАЗИ МІНІСТРА ПОШТ ТА ТЕЛЕГРАФІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

м. Київ
№ 4    1-го березілля 1918 року

Українська Народна Републіка Універсалом Центральної Ради від 9-го січня 1918 року оголошена Самотійною не від кого не залежною Державою.
Наказую ніяких передаваємих по пошті, телеграфу і телефону розпоряджень російського уряду – Совіта Народніх Комісарів,  а також зрадників української Держави – Народніх Секретарів,8 які хочуть підбити Самостійну Українську Державу, як це було за царів, під російське ярмо не передавати, а одержані не доставляти адресатам, а передавати належній місцевій українській владі.
Винуваті в невиконанню сього наказу каратимуться як за державну зраду.

№ 6    3-го березілля 1918 року

В усіх поштових, телеграфних і телефонних установах Української Народної Республіки наказую негайно вивісити на видних місцях, присутніх для публіки, в рамцях четвертий Універсал Української Центральної Ради від 9-го січня 1918 року.


№ 7     4-го березілля 1918 року

Українська Народна Республіка є Держава Демократична.
Величезна більшість населення Республіки володіє тільки українською мовою, усі розпорядження Українського уряду – Ради Народних Міністрів видаються державною українською мовою.
Тому наказую усім урядовцям поштових, телеграфних і телефонних установ Української Народної Республіки негайно приступити до вивчення української мови і орфографії, щоб на протязі трьох місяців усі урядовці вже володіли українською мовою.
При призначенню на посади і при переміщенню урядовців на вищі посади потрібно мати на увазі знання ними української мови.

№ 8     5-го березілля 1918 року

Позаяк Українська Держава находиться в стані війни з Російською Державою, наказую ніяких російських газет, журналів і друкованих відозв виходячих на межами Української Народної Республіки не приймати для пересилки поштовим установам Української Народної Республіки.

№ 9     5-го березілля 1918 року

Українським військом в спільці з нашими союзниками більшовицькі банди на правобережній Україні розігнані і скоро їх зо всією їх авантурою буде покінчено. Ці банди під ідеями соціалізма операючись на темні маси, за весь час у Київі, серці України, розстріляли тисячі невинних синів Українського народу і в тім числі і наших співробітників. Вони весь час грабували трудящий народ і на останку забрали біля сорока міліонів народніх грошей з Державного Банку, всі кошти приватніх банків і майно мирних громадян; забрано також продовольчі запаси, і зараз кияне, а особливо робітники зосталися без хліба, одежі і грошей.
В ці тяжкі часи Міністерство не мало можливости правильно функціонувати і тепер приступаючи до нормальної праці, звертається з закликом до всіх поштово-телеграфних робітників, аби на території Республіки, де вже увільнено від більшовицьких банд, поштово-телеграфні установи негайно приступили до роботи і з удвоєною енергією надолужати часи перерви нормального ходу праці. Пропонується всім адміністративним особам відомства з сього числа всі постанови, так званого Народнього Секретаря Мартьянова9 скасувати, таріф на території Української Народної Республіки встановити той, який був ухвалений Центральною Радою від 15-го січня сього року, Українські гроші приймати безперечно, як маючі вищий курс над Російськими.
Служачі відомства, що були увільнені большевиками, мають негайно приступити до праці. Комісарів, контрольорів та вищих служачих відомства, призначених большовиками, негайно усунути з посад. Всі ісходячі, входячі і проходячі большевицькі суми затримувати і негайно про них доносити Міністерству. Негайно донести про вбитих і поранених служачих відомства, хто їх вбив і при яких обставинах.


Копія телеграми начальника
Олешківської поштово-телеграфної
контори Козачелагерському відділенню
про відзначення як державного свята
народження Т.Шевченка.
8 травня 1918 р.
№ 10    7-го березілля 1918 року

Українська Центральна Рада ухвалила:
1) Завести в Українській Народній Республіці нове (Григоріанське) числення часу з шістнадцятого числа місяця лютого 1918 року. 16 число рахувати першим числом місяця березілля (марта).
2) Одночасно з цим в Українській Народній Республіці проводиться середній европейський час: 12 годин[ного] Петроградського меридіану з 1-го березілля нового стілю рахувати за 10 годин 52 хвилини ранку і згідно з цим у всій Українській Народній Республіці перевести стрілки годинників.
3) Всякого роду обов’язання, котрі застає цей закон, продовжуються з 1-го березілля на тринадцять день.
Пропоную всім установам негайно перевести цей закон в життя.

№ 16    9-го березілля 1918 року

Пропонується всім поштово-телеграфним установам Української Народньої Республіки святкувати 11-го березілля яко памятку роковиня великого громадянина і генія України Тараса Григоровича Шевченка.

№ 31    28-го березілля 1918 року

Під час захоплення росіянськими большевицькими військами вкупі з розбишацькими бандами столиці Української Народної Республіки м.Київа Головна Рада Всеукраїнської Спілки робітників пошти, телеграфа і телефона стоячі на варті інтересів Української Народної Республіки і робітників пошти телеграфу і телефону виявила себе як справжня демократична всеукраїнська професійна виборна організація яка борючись  за українську державу і українську демократію не жаліла ні свого майна ні свого життя.
Приношу за се усім членам її щиру подяку. Крім того за приймання активної участі в боях з большевиками наказую Голову Головної Ради Захара Нечипуренко підвищити на два розряди і членів  її : Івана Хведоріва, Павла Смоляра, Івана Товстолужського, Івана Богуцького і Павла Петренка підвищити на один розряд.      
№ 33    30-го березілля 1918 року

Під час наступу російських большевицьких військ вкупі з розбійними бандами на територію Української Народної Республіки з метою відбити її під російське ярмо багато членів Всеукраїнської Спілки робітників пошти, телеграфу і телефону, записавшись в Українські війська і вільне козацтво, стали на активну защиту суверенних прав Республіки і революційних здобутків української демократії. Приношу всім їм мою глибоку і щиру подяку. Крім того, наказую тих з членів, які приймали активну участь в боях з большевиками підвищити на один розряд, а про убитих в боях і розстріляних членів Спілки донести мені з біографії їх для увіковічення славної пам’яті їх в Народному Міністерстві Пошт і Телеграфів.

№ 40     2-го квітня 1918 року

Наказую всім установам поштово-телеграфного відомства Української Народної Республіки негайно поздіймати Двоголові Орли /герби Російської Держави/, якщо такі залишились ще по деяким установам.
Про виконання цього наказу пропоную Начальникам Округ Повідомити мене. – Народній Міністр Пошт і Телеграфів Г.СИДОРЕНКО.
З копією згідно: Завід. 2-м столом    /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 416, арк. 1-1 зв. Машинопис. Копія.10

 


№ 7
З ТЕЛЕГРАМИ НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОЇ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЇ ОКРУГИ БЕРИСЛАВСЬКІЙ КОНТОРІ ПРО ПОВЕРНЕННЯ РОБІТНИКІВ НА СЛУЖБУ НА ТЕРИТОРІЇ, ЗВІЛЬНЕНІЙ ВІД БІЛЬШОВИКІВ

12 квітня 1918 р.

Для відома і безумовного руководства надсилається одержана мною телеграма із Києва від 5 квітня…
«Позаяк військовими частинами української держави при допомозі дружньої нам Австро-німецької армії банди ворогів і зрадників Українського народу вигнані з Київщини, Чернігівщини, Волині, Поділля, Херсонщини, Таврії, Полтавщини і вигонюються із Катеринославщини та Харківщини, наказую запропонувати усім робітникам пошт і телеграфу і телефону котрі утікали з міст своєї служби повернутись негайно до своєї установи і приступити до праці…
За на[родного]мі[ністра]пошт. Штефан».
Начальник Округи    /підпис/

ДАХО, ф. Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 82. Машинопис. Копія.

 

 

 

Телеграма Одеського поштово-
телеграфного Округу  Олешківській
конторі про оголошення ІV Універсалом
самостійності України.
5 травня 1918 р.

 

 

 

 

№ 8
НАКАЗ МІНІСТРА ПОШТ І ТЕЛЕГРАФІВ ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ
ПРАЦІВНИКА ОДЕСЬКОЇ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЇ ОКРУГИ, ЗАХИСНИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

16 квітня 1918 року
м. Київ

В той час, коли російські большевицькі війська вели в м. Одесі боротьбу з метою підбити під російське ярмо Українську Народну Республіку, канцелярський урядовець Одеської поштово-телеграфної Округи Костерідзе Микола, як вільний козак, стоячи на варті інтересів Народної Республіки озброєно став на активну защиту залежних прав Української Народної Республіки і, поруч з другими товаришами, приймав участь в боях 15-18 січня с.р., де він для всіх був дійсним зразком храбрости та відваги і з бою не виходив доки не був тяжко поранений ручною бомбою.
За події Костерідзе, який не жаліючи життя захищав рідний край і революційні здобутки свого народу, висловлюю йому мою глибоку і щиру подяку, а начальникові Одеської поштово-телеграфної Округи пропоную негайно підвищити Костерідзе на один розряд по службі і про наслідки донести в Міністерство.
Народній Міністр пошт і телеграфів Сидоренко.
З оригіналом згідно: Завідуючий Загально-Адміністративним відділом /підпис/.

ДАХО, ф. Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 93. Машинопис. Копія.


№ 9
СПИСОК ГУБЕРНІЙ ТА ПОВІТІВ, ЩО НАЛЕЖАЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

22 травня 1918 р.
СПИС[ОК]
Складових Адміністративних частин Української Народної Республіки в межах абсолютної більшости розселення Української людности по повітам.
Повіти:
1. КИЇВЩИНА
Київський, Бердичівський, Васильківський, Звенигородський, Канівський, Липовецький, Радомиський, Сквирський, Таращанський, Уманський, Черкаський та Чигиринський

2. ПОДІЛЛЯ
Кам.[янець]Подільський, Балтський, Брацлавський, Винницький, Могилівський, Ольгопольський, Гайсинський, Летичевський, Литинський, Проскурівський, Ушинський, Ямпольський

3. ЧЕРНИГІВЩИНА
Чернігівський, Борозенький, Глухівський, Городнянський, Козелеський, Конотопський, Кролевецький, Новгород-Сіверський, Ніжинський, Остерський та Сосницький

4. ВОЛИНЬ
Житомирський, Володимир-Волинський, Дубенський, Заславський, Ковельський, Кременецький, Луцький, Новоград-Волинський, Овручський, Острозький, Ровенський та Старокостянтинівський

5. ПОЛТАВЩИНА
Полтавський, Гадячський, Зінківський, Золотоношський, Кобеляцький, Константиногородський, Кременчугський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Переяславський, Пирятинський, Прилуцький, Роменський, Хорольський

6. ХАРКІВЩИНА
Харківський, Ахтирський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Змиївський, Ізюмський, Купянський, Лебединський, Старобімський та Сумський

7. КАТЕРИНОСЛАВЩИНА
Катеринославський, Олександрівський, Бахмутський, Верхнедніпровський, Маріупольський, Новомосковський, Павлоградський, Славяносербський

8. ХЕРСОНЩИНА
Херсонський, Онаніївський, Єлисаветогородський, Одеський, Олександрійський, Тираспольський

9. ТАВРІЯ
Бердянський, Дніпровський, Мелітопольський

10. КУРЩИНА
Гайворонський, Ново-Оскольський, Путивльський, Суджакський

11. ХОЛМЩИНА
Холмський, Більський, Володавський, Грубешівський, Константинівський, Томашівський

12. ВОРОНІЖЧИНА
Бирученський, Богучарський, Валуйський, Острогожський, Павлівський

13. ДОНЩИНА
Таганрогський

14. ГОРОДНЕНЩИНА
Частина Більського, Берестейський, Бобринський, частина Пружанського. КОРДОНИ: Сарнаки, Мельник, Кам’янець-Літовськ, Високо-Літовськ, Пружани, Вигоновське озеро
В СТАНІ ВИРІШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ, ЩО ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ
Та згідно ІІІ Універсалу Української Центральної Ради також і території тих губерній та областей, де українська посілість більша, по виявленню організованої волі народу тих земель – також числимо:
15. МІНЩИНА
Пинський та Мозирський

16. КУБАНЬ
Темрюкський, Ейський та Катеринодарський

17. БЕССАРАБІЯ
Хотинський та Аккерманський

18.СТАВРОПІЛЬЩИНА
Благодаринський та Святохристівський

19. ЧОРНОМОРІЯ
Новоросійський, Туапсійський та Сочинський

20. КРИМ


21. ЧЕРНИГОВЩИНА
Стародубський, Глинський, Суражський

22. ХОЛМЩИНА
Білгорайський та Замостський

23. ДОНЩИНА
Частина Ростовського
Підписав: Референт Міністерства Закордонних справ   Петрівський 
Начальник округи   /підпис/

ДАХО, ф. Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 109. Машинопис. Копія.


№ 10
З ТЕЛЕГРАМИ НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ  НАЧАЛЬНИКУ БЕРИСЛАВСЬКОЇ КОНТОРИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ З РОСІЇ

28 травня 1918 р.

Комиссии для выяснения того, что по мирному договору с Великороссией требуется возвратить на Украину из вещей, которые относятся к Украинской культуре необходимо знать какие вещи  имеющие культурно-историческо-археологическую ценность были уничтожены или захвачены большевиками точка Ввиду сего предлагаю телеграфировать мне в трех дневный срок какие именно из указанных вещей захвачены большевиками в учреждениях кем именно при каких обстоятельствах в каком количестве точное наименование этих вещей и стоимость их…
[Начальник Округу]    Цемнолонський

ДАХО, ф. Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 106. Рукопис. Копія.


№ 11
ІЗ ЦИРКУЛЯРУ НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ ПРО ВИПУСК УКРАЇНСЬКИХ ПОШТОВИХ МАРОК
4 червня 1918 р.

В.[есьма]Экстренно.
Главное Управление почт и телеграфов предписанием от 25 апреля сего года дало знать, что в непродолжительном времени будут выпущены новые почтовые марки Украинской Державы для оплаты почтовой кореспонденции, согласно существующих почтовых правил.
Марки выпускаются в валюте Украинской Державы, т.е. в гривнах и шагах, при чем при переводе существующей таксы указанной в рублях и копейках, следует иметь ввиду, что 1 руб. равняется двум гривнам, а 1 копейка – двум шагам. Таким образом 1 гривна заключает в себе 100 шагов…
Начальник округа    /підпис/

ДАХО, ф. Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 148. Машинопис. Копія.

№ 12
З НАКАЗУ МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВІД ВІЙНИ З БІЛЬШОВИКАМИ

19-го червня 1918 р.
м. Київ

Зважаючи на мирові переговори з Московщиною і на негайну потребу вияснення збитків поштово-телеграфного відомства Української Держави од війни з нею, прохаю, як найшвидше (не пізніше 1-го липня с.року) подати докладні данні по посланій відомости і згідно доданій до неї для пояснення Інструкції. Загальну приблизну суму збитків, підведену в Окрузі краще всього подати по телеграфу.
Додаток: 1 зразкова анкетна відомість, 1 інструкція [до відомостей по виясненню збитків поштово-телеграфного відомства Української Держави од війни з Московщиною (з большевиками)]…
Товариш Міністра Внутрішніх Справ по поштово-телеграфним Справам Кулябко Корецький…

ДАХО, ф. Р – 591, оп. 1, спр. 4, арк. 135. Машинопис. Копія.11


№ 13
З ЦИРКУЛЯРУ НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО  ОКРУГУ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПРО УРОЧИСТУ ОБІТНИЦЮ СЛУЖБОВЦІВ

6 липня 1918 р.

В Державному Віснику від 7 червня 1918 року за № 11 надруковано ухвалений Радою Міністрів і затверджений 30 травня закон про урочисту обітницю такого змісту:
1) «Урядовці, що на державній службі цивільних відомств Української Держави, а також ті особи, що знов мають вступити на цю службу, повинні дати таку обітницю на вірність  Українській Державі»:
«Урочисто обіцяю вірно служити Державі Українській, визнавати її державну владу, виконувати її закони і всіма силами охороняти її інтереси й добробут».
2) «Коли особи, що зазначено в 1-му артикулі цієї постанови, відмовляться від урочистої обітниці, то їх не приймається на службу, а ті, що вже маються на службі, звільняються від неї».
Повідомляючи про це пропоную Начальникам установ негайно виконати зазначений закон і надіслати мені свою і всіх служачих… загальну обітницю… Залишаючи на місцевих Начальниках всяку відповідальність за невідібрання від кого небудь з служачих урочистої обітниці, пропоную при представленні загальної обітниці безумовно сповіщати мене, хто із урядовців і по яким причинам не дав ще такої.
Начальник Округи     Цемнолонський
За діловода    /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 411, арк. 213. Машинопис. Копія.12


№ 14
З НАКАЗУ МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  ПРО  СКАСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНИХ КОМІСАРІВ ПО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОМУ ВІДОМСТВУ

26 липня 1918 р.
м. Київ
З огляду на те, що поштово-телеграфні установи в своїй праці перейшли до мирного стану і потреба в політичних комісарах минула, наказую скасувати інститут політичних комісарів відомства пошт і телеграфів, який в свій час був призначений Генеральним Секретарством пошт і телеграфів для захисту Держави і п.[оштово]т.[елеграфних] інституцій від перешкод з боку ворогів Української Держави…
За Міністра Внутрішніх Справ Кулябко-Корецький.

ДАХО, ф. Р – 591, оп. 1, спр. 4, арк. 217. Машинопис. Копія.13


№ 15
З ПОВІДОМЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОЇ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЇ ОКРУГИ ПРО ПОДЯКУ СЛУЖБОВЦЮ ХЕРСОНСЬКОЇ КОНТОРИ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ  НА КОРИСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС ВЛАДИ БІЛЬШОВИКІВ

6 серпня 1918 р.

Управління пошт і телеграфів по дорученню Товариша-Міністра Внутрішніх Справ Пана Кулябко-Корецького пропонувало мені висловити окремим наказом по Окрузі глибоку і щиру подяку всім тім робітникам поштово-телеграфного відомства Одеської п.[оштово]т.[елеграфної] Округи, які з перших часів і до кінця існування большевицького панування рішучо стояли на варті інтересів Української Самостійної Держави і своєю щирою працею як в Окружнім Комісаріаті, так і в других установах принесли велику користь всьому відомству і висловлену подяку особам, які її заслуговують, занести в їх формулярні списки…

СПИСОК
П.[оштово]т.[елеграфних] робітників Херсонської п.т. установи, котрі своєю щирою працею принесли велику користь всьому відомстві за часів існування большевицького панування.
Посада, ім’я і прізвище
В чім саме виявилась праця кожного робітника
П.т. урядовець 3 розряду Іван Омельченко

Начальник Округи       /підпис/  
За Діловода     /підпис/

ДАХО, ф. Р - 789, оп. 1, спр. 5,  арк. 19. Машинопис. Копія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обітниці державних службовців
Козачелагерської та Святопокровської
поштово-телеграфних установ.
Липень 1918 р.

№ 16
З ПОВІДОМЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОГО ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГУ НАЧАЛЬНИКАМ УСТАНОВ ПРО ПЕРЕСИЛКУ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ НА АДРЕСУ КОЗАКІВ ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ

6 серпня 1918 р.

В додаток обіжників від 28 червня і 16 липня сего року повідомляю для відома і належного виконання, що в Одесі, Бірзулі, Єлисаветграді, Ольвіополі, Миколаєві і Херсоні, а також і в других місцях, де сортується кореспонденція в Австро-Угорщину, повинні відрізнятись окремо листи з адресою в Першу Українську Стрілецьку Дивізію, після чого пост-пакети з цією кореспонденцією повинні пересилатись в Одеську поштову контору, котра має їх здавати в місцеву Австрійську польову пошту. Незалежно від сього пропоную зробить  оголошення до відома населення, щоб адреси на листах для козаків згаданої дівізії, для правильної та швидкої пересилки, писалися так: «Перша Українська Стрілецька Дівізія во Владимир-Волинському» з зазначенням № полка, куріня, або сотні, в котрих знаходяться адресати. Кореспонденція від козаків зазначеної дівізії з адресом на Україну буде направлятися теж через Одеську поштову контору. Прийміть всі заходи щоб кореспонденція пересилалась без всякого затримання.
Начальник Округи   /підпис/
За діловода    /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 411, арк. 234. Машинопис. Копія.


№ 17
ТЕЛЕГРАМА НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОЇ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЇ ОКРУГИ КОЗАЦЬКІЙ ФІЛІЇ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТУ ПРО ШТЕМПЕЛЮВАННЯ МАРОК УКРАЇНСЬКИМ ГЕРБОМ

1 жовтня 1918 р.
Негайно

Позаяк 1 жовтня оборот марок без українського герба припинен, пропоную перш начальникам поштово і п.[оштово]т.[елеграфних] філій всі залишившиеся марки Російського заготовлення без українського герба першою поштою одіслати в начальственні контори для обміна на марки з українським [гербом]. Другім начальникам контор всі такі марки обов’язково першою поштою висилати в Одеську поштову контору не ожидаючі марок із філій, а по одержанні їх вислати додатково для штемпелювання і роз’яснюючи збитки  за задержку висилки марок дня 3 марок для штемпелювання будуть піднесені винні.
[Начальник Округи]    /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 413, арк. 351. Рукопис. Копія.


№ 18
ПОВІДОМЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОЇ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЇ ОКРУГИ ПРО ОПИСИ УКРАЇНСЬКИХ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ
15 жовтня 1918 р.

В Державнім Віснику від 1-го квітня 1918 року під № 53 поміщено описи Державних Кредитових Білетів «2 Гривні», «10 Гривень», «100 Гривень», «500 Гривень» і «1000 Гривень».
З огляду на це і приймаючи на увагу, що Державний Вісник висилається всім установам, пропоную Начальникам установ при прийомі гривень до уплати поштових, телеграфних, телефонних і інших зборів, керуватись описами цих грошей… з метою відміни їх від фальшивих.
Начальник Округи    /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 436, арк. 75. Машинопис. Копія.

 

Обіжник Дирекції Державних
ощадних кас Міністерства фінансів
Української Держави про припинення
переводу вкладів між Україною
та Росією. 12 вересня 1918 р.


№ 19
З ПОВІДОМЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ УПРАВИ ПО ВІЙСЬКОВІЙ ПОВИННОСТІ ПРО ЇЇ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ДО ВІДОМА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ КОНТОР ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ

16 листопада 1918 р.

Губернская управа по воинской повинности сообщает Почтово-телеграфной конторе, для сведения, что утвержденным 25-го октября сего 1918 года Ясновельможным Паном Гетманом законом «про зміну Статутів місцевих Установ по військовій повинності» между прочим, Губернская, Уездная и Городская по воинской  повинности Присутствия переименованы в «Губерніальні, Повітові, та Міські Управи по військової повинності»…
С подлинным верно   
Начальник конторы     /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 432, арк 92. Машинопис. Завірена копія.


№ 20
ТЕЛЕГРАМА КОМЕНДАНТА ОДЕСЬКОГО ТЕЛЕГРАФУ НАЧАЛЬНИКУ ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО ПОШТОВОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ АНТАНТОЮ УРЯДУ ГЕТЬМАНА, ВИСАДКУ НЕЮ ДЕСАНТУ, КОНФЛІКТ З ВІЙСЬКАМИ ПЕТЛЮРИ

3 грудня 1918 р.

Союзный флот уже находится в Новороссийске, Севастополе, Симферополе, Бердянске и Одессе точка В Одессе стоят дредноут крейсер и три миноносца точка  Англичане заняли Индотелеграф Союзников население встречает восторжено точка В Новороссийске, Севастополе и Одессе в честь союзников устраивают шумные приемы и овации точка Настоящий момент по заявлению союзной дипломатии их  главная цель подавить восстания для  чего высаживаются Новороссийск и Севастополь цветные войска из Румынии [нрзб.] точка Германцам предъявлен ультиматум по которому они обязуются поддерживать Гетьмана, которого союзники признают как единственно правомочного точка За угрозы по адресу служащих петлюровцы (?) скоро ответят пред союзниками, мощь которых разрушила даже Германию точка Петлюровцам предательски обманувшим народ заведшим немцев, союзники совершенно не верят. Измену союзной коалиции Союзники Петлюровцам не простят тоже точка Поштово-телеграфные чины призываются к выполнению своих обязанностей выдержке и если приходится подчиняться сим то во всяком случае рекомендуется нравственно не поддерживать [пов]станцев точка
Только что поступило сообщение о начавшейся высадке десанта Одессе точка Об радостном событии сообщу подробно следующим… № 50.
Комендант Одесского телеграфа
С подлинным верно
Начальник Голопристанской т.[елеграфной] конторы  /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 411, арк. 358, 358 об. 359. Рукопис. Завірена копія.

№ 21
З ЛИСТА НАЧАЛЬНИКА ОДЕСЬКОЇ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЇ ОКРУГИ НАЧАЛЬНИКАМ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ УСТАНОВ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАННЯ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, ІСТОРІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

5 грудня 1918 р.

Надсилаючи при цьому до відома «Інструкцію про порядок відкриття курсів по навчанню української мови, пісьма і діловодства для п.[оштово]т.[елеграфних] служачих і ознайомлення їх з історієй України, історієй Української культури, історієй Українського пісьменства та географієй України» і «Програм науки української мови на курсах для службовців п.т. установ» пропоную Начальникам установ ознайомити з цими Інструкцією та Програмою усіх служачих.
При цьому повідомляю, що про порядок відкриття класів при місцевих  п.т. установах для обов’язкового навчання української мови всіх служачих мною буде повідомлено, додатково по обговоренню Особливою Комісією при Управлінні Округи питання про те, як краще і найскоріше можна було б здійснювати завдання, які перелічені в надсилаємих при цьому Інструкції та Програмі для навчення української мови…
ІНСТРУКЦІЯ
1. Завдання курсової роботи – дати знання української мови, пісьма і діловодства та допомогти напівтемним і зденаціоналізованим колам урядовців стати свідомими українцями, а тому до Української мови обов’язково додаються лекції по історії України, історії Української Культури, історії українського письменства та географії України…
Підписав: Товариш Міністерства Внутрішніх Справ Кулябко-Корецький.
ПРОГРАМА
науки української мови на курсах для службовців п.-т. установ
Головне завдання курсів – дати співробітникам п.-т. установ бодай основи українського правопису та мови. В першу чергу треба взяти під увагу правопис, бо хотя й він не має таких трудностей як московський, все ж таки своєрідні призначки українського правопису повинен засвоїти собі кожен, хто не хоче калічити української мови…
Начальник Округи      /підпис/
Зав.Адм.[іністративно]-орган.[ізаційною] частиною  /підпис/

ДАХО, ф. Р – 591, оп. 1, спр. 4, арк. 365, 366, 366 зв. Машинопис. Копія.14


№ 22
ТЕЛЕГРАМА ВСІМ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИМ УСТАНОВАМ ТА ВІЙСЬКОВИМ ЧАСТИНАМ УКРАЇНИ ІЗ ТЕКСТОМ ЗРЕЧЕННЯ ВІД ВЛАДИ ГЕТЬМАНА П.СКОРОПАДСЬКОГО

16 грудня 1918 р.
м. Київ

Я Гетьман всея Украины в течение семи с половиною месяцев все силы свои клал на то чтобы вывести страну из того тяжелого положения в котором она находится точка Бог не дал мне сил справиться с этой задачею ныне в виду сложившихся  условий руководствуясь исключительными благами Украины от власти отказываюсь точка Павло Скоропадский точка 14 декабря 1918 года.
С подлинной верно.
Дежурный [Великоолександровского
почтового отделения]       /підпис/

ДАХО, ф. Р – 790, оп. 1, спр. 2, арк. 4 - 4 зв. Рукопис. Завірена копія.

 

 

 

 

 

 

 

Автограф та печатка П.Скоропадського. 1918 р.


№ 23
ТЕЛЕГРАМА НАЧАЛЬНИКА ГАРНІЗОНУ М.ОЛЕШОК НАЧАЛЬНИКУ ГОЛОПРИСТАНСЬКОЇ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЇ КОНТОРИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПАНІЦІ

15 грудня 1918 р.

Именем Украинской Народной Республики приказываю все телеграммы имеющие целью произвести панику и все телеграммы исходящие от уголовного элемента задерживать и направлять для ознакомления ко мне.
Начальник Гарнизона г. Алешек    Полковник Леснобродский
С подлинной верно.
На[чальник] конт[ори]    /підпис/

ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 411, арк 371. Рукопис. Завірена копія.


№ 24
ТЕЛЕГРАМА ШТАБУ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ДИВІЗІЇ ВЕЛИКОООЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНОМУ ВІДДІЛЕННЮ ПРО ПОВАЛЕННЯ УРЯДУ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

16 грудня 1918 р.

Для передачи по всем почтовым и почтово-
телеграфным установам Украины…

В девятнадцятій годині цього 14 грудня славне військо Укр[аїнської] Нар[одної] Респ[убліки] ввійшло боєм в околиці столиці. Наймити всі  запроданці гетьмана  російської буржуазії вороги нашого народа тікають в центр міста який незабаром теж буде наш Цей історичний момент вітаю всіх вірних отчизні робітників пошт телеграфу і телефону славною перемогою нашого народу на[д] ворог[ом] і демократії всього світу точка Хай живе незалежн[а] Украинська Народна Республіка, хай [живе] українській народ, хай живе почтовотелеграфне робітництво.

Казак Черноморської дівізії
Укр.Нар.Респ.          Иван Штефан

С подлинной верно
Дежурный  [Великоолександровского
почтового отделения]        /підпис/

ДАХО, ф. Р – 790, оп. 1, спр. 2, арк. 6 - 6 зв. Рукопис. Копія.
№ 25
З ТЕЛЕГРАМ НАЧАЛЬНИКА КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТ НА ЗАЛІЗНИЦІ УНР ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАД СЛУЖБОВЦІВ, ЩО НЕ МАЮТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА

28 грудня 1918 р.

На підставі розпорядження В.[иконуючого]об.[ов’язки] Народного Міністра пошт і телеграфів з 26 цього року грудня, пропоную згідно закону про Українське громадянство негайно звільнити неукраїнських громадян з посад  про що й донести в Відділ.

2 січня 1919 р.

Додаток до телеграми… Неукраїнськими громадянами рахуються особи котрі згідно існуючому закону подали заяви належній владі про небажання бути громадянами України. Пропоную одібрати від служачіх підписи вияснити хто подав такі заяви Народній Міністр Штефан.

З оригіналом згідно
Завідуючий відділом     /підпис/

ДАХО, ф. Р – 798, оп. 1, спр.13, арк. 26, 32. Машинопис. Копія.


№ 26
ЛИСТ НАЧАЛЬНИКА КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТ НА ЗАЛІЗНИЦІ ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПРО СТВОРЕННЯ ДИРЕКТОРІЄЮ УНР ГОЛОВНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ

січень 1919 р.

З огляду на те, що ворожі до Української Народної Республіки елементи поширують серед населення агітації проти нової [влади] на Україні, при Директорії Української Народної Республіки заснована Головна Слідча Комісія з наданням їй прав безпосереднього розслідування окремих вищезгаданих злочинних випадків і решту доточних до них осіб. Пропоную, розпорядження зазначеної Комісії, виконувати негайно й всіма засобами спріяти діяльності слідчої комісії.
Підписали: Завідуючий Відділом Чернишов, За Діловода Лавриненко, Завідуючий столом Левіцький.

ДАХО, ф. Р – 798, оп. 1, спр. 13, арк. 10. Машинопис. Копія.


№ 27
ЛИСТ НАЧАЛЬНИКА КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТ НА ЗАЛІЗНИЦІ ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПРО СХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ УНР ПРО ДЕРЖАВНУ МОВУ

січень 1919 р.

Засіданням Ради Комісарів від 28 грудня ц.р. ухвалено законопроект про Державну мову, в такім змісті: «Державною мовою в Українській Народній Республіці вважається українська мова. Через те, що вона обов’язкова для вжитку в армії, фльоті і по всіх урядових та загальних громадських публічно-правних установах. Приватнім особам дозволяється звертатися до ціх установ на їх мові».
Про це сповіщаю для відома і належного виконання.
Оригінал підписали: завідуючий відділом Чернишов.

ДАХО, ф. Р – 798, оп. 1, спр.13, арк. 11. Машинопис. Копія.

 

 

№ 28
ЛИСТ НАЧАЛЬНИКА КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТ НА ЗАЛІЗНИЦІ ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПРО ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПІДТРИМУВАЛИ ГЕТЬМАНЩИНУ

16 січня 1919 р.

Доручаю негайно доставити відомості, які мною виправлені 18 грудня 1918 року про те, хто з службовців дорученої Вам філії активно підтримував гетьманський уряд.
Завідуючий відділом    /підпис/
За діловода     /підпис/

ДАХО, ф. Р – 798, оп. 1, спр. 13, арк. 24. Машинопис. Оригінал.


№ 29
ІЗ ЗАКОНУ УНР ПРО ДЕРЖАВНУ УКРАЇНСЬКУ ГРОШОВУ ОДИНИЦЮ

[Не пізніше 26 січня 1919 р.]

У розвиток доповнення та зміну відповідних законів постановити:
1. З двадцять шостого січня 1919 року російські грошові знаки, як кредитові білети, так і знаки російської державної скарбниці, так звані «керенки» перестають бути законними платіжними знаками на Україні, прийом їх перестає бути обов’язковим.
2. Державна українська грошова одиниця є гривня, яка містить 8,712 долі щирого золота. Гривня поділяється на сто шагів: дві гривні складають карбованець.
3. Всі розрахунки зборів, поступлень, видач та зазначення всяких сум у грошових розрахунках, актах та всіх взагалі умовах, а також і всі платежі провадяться в гривнях та шагах.
4. Виконання по умовах та зобов’язаннях, що виникли в приватно правових стосунках до двадцять шостого січня цього року і визначені в рублях, вчиняється в гривнях по рощоту 1 рубль – рівний 2 гривням.
5.  З шістнадцятого січня 1919 року всіми державними установами припиняється прийом російських кредитових білетів в 1000 та 500 рублів, а з двадцять першого січня і 250 рублів в платіж та внески, а також на біжучі рахунки…
6. Закон сей вводиться в життя по телеграфу.
Копія за належним підписом.

ДАХО, ф. Р – 798, оп. 1, спр. 13, арк. 5. Машинопис. Копія.


№ 30
ТЕЛЕГРАМА НАЧАЛЬНИКА КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТ НА ЗАЛІЗНИЦІ ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАД ОСІБ, ЯКІ НЕ ПІДТРИМУВАЛИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ

27 січня 1919 р.

Додаток обіжника 22 січня. Перше, пояснюю рядові робітники призначені під час гетьманщини представляються до затвердження без прохань до перегляду їх справ На[чальником]окр[уг]ом разом з Окр[ужною]по[штово]т[елеграфною]радою, друге, що всі особи служачі Управліннях і уся адміністрація мусять подавати прохання про затвердження їх на посадах, третє,  адміністративних осіб неподавших таких прохань належить звільняти зовсім від виконування обов’язків і від посад, четверте, при переведенні цієї справи в життя слід мати на увазі щоб більш не залишалося в відомстві на службі осіб з чорносотенними монархічними і контрреволюційними поглядами, а також прихильників ідеї реставрації «Єдиної неділимої Росії» і щоб надалі залишилися тільки такі адміністратори і робітники які щиро і активно підтримували уряд Української незалежної Республіки і були дійсними слугами Українського трудового селянства і робітництва крапка Здійснення цього накладається на відповідальність самих Наокрів і На[чальників]те[лефоно]по[штово]т[елеграфних відділ]ів крапка
На[родний]мі[ністр]пошт. Штефан

З оригіналом згідно:
Начальник відділу    /підпис/

ДАХО, ф. Р – 798, оп. 1, спр. 13, арк. 48. Машинопис. Копія.

 


______________________
1. Див. анотації до фондів у розділі ІІ у кн.: Державний архів Херсонської області. Путівник. – К., 2003. – С. 61-65.
2. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. Р – 789, оп. 1, спр. 5, арк. 19.
3. ДАХО, ф. Р – 793, оп. 1, спр. 6, арк. 8.
4. ДАХО, ф. Р - 591, оп. 1, спр. 4, арк. 124.
5. Йдеться про Комісаріат пошт і телеграфів Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР).
6. Див. також аналогічний документ у фондах ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 433, арк. 13; Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 21
7. Там само, ф. 82, оп. 1, спр. 418, арк. 11; Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 22.
8. Йдеться про уряд УСРР у м. Полтаві.
9. Йдеться про керівника пошт і телеграфів УСРР.
10. Див. також аналогічний документ у фондах ДАХО: ф. Р – 591, оп. 1, спр. 4, арк. 69, 124-124 зв.; Р - 789, оп. 1, спр. 4, арк. 83, 84 зв., 121-121 зв.
11. Там само, ф. Р – 602, оп. 1, спр. 1, арк. 123; Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 144 зв.
12. Там само, ф. 82, оп. 1, спр .436, арк. 37; Р – 591, оп. 1, спр. 4, арк. 159; Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 149.
13. Там само, ф. Р – 602,  оп. 1, спр. 1, арк. 158.
14.  Там само, ф. Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 246, 246 зв., 247.
 

Архівні установи Херсонщини: ретроспектива діяльності Без грифів секретності (документи КП(б)У в фондах державного архіву області)