Колекція карт і планів державного архіву області
Віктор Сусоров

доктор історичних наук, професор Херсонського національного технічного

університету

КОЛЕКЦІЯ КАРТ І ПЛАНІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Колекція карт і планів: Опис фонду № 302 / Керівник проекту А.Карпова. Автор-укладач О.Шинкаренко; Упорядники: Л.Виноградова, О. Іскрова, О.Марущак (відповід. за вип.), Н.Новаторова та ін.; Державний комітет архівів України, Державний архів Херсонської області, Херсон, 2006 -720 с.; іл. - (Архівні зібрання України. Спеціаіьні довідники) Рекомендована книга чи не перший в Україні спеціальний довідник про колекцію карт і планів, що знаходяться у держархіві області (опис фонду № 302). Даний фонд містить відомості про картографічні документи, починаючи з 1786 і по 1926 роки, що дають змогу прослідкувати процеси заселення Півдня України, виникнення багатьох населених пунктів краю, їх розвиток, освоєння Херсонщини іноземними колоністами. Крім цього, фонд містить і матеріали щодо змін у землеволодінні першої половини XIX ст., а також аграрні реформи 1861 та 1906 — 1910 років. Зберігаються тут і цікаві документи щодо землевпорядкування середини 20-х років минулого століття та інші.

Книга відкривається передмовою, з якої читач довідується, що колекцію карт і планів було створено в 1998 році з розсипу картографічних матеріалів, які перебували в різних фондах, що звичайно утруднювало можливість їх використання. Більшість

документів не були упорядковані. 1 тільки завдяки кількарічній копіткій і складній роботі херсонських архівістів картографічні матеріали нарешті реставровані, впорядковані. Автор-укладач: Шинкаренко Олександр, упорядники: Виноградова Луїза, Ганченко Дмитро, Іскрова Олена, Карпова Антоніна, Коник Юлія, Марущак Олена, Новаторова Нонна та Стукалова Олена виконали надзвичайно важливу і конче необхідну роботу. В результаті документи отримали нове життя, а дослідники — доступ до цінної картографічної інформації.

Колекція карт і планів розміщена не лише в хронологічній послідовності, але й за територіальною ознакою, відображає процес розвитку картографії, удосконалення засобів фіксації інформації. Документи різноманітні за розмірами і поділені на дві групи: до 1917 року і після.

Читач, познайомившись з колекцією, довідається про адміністративні перетворення, ознайомиться з основними видами документів: земельних і топонімічних, персональних.

Цінним є і те, що в книзі вміщено 2468 описових статей карт (планів), науково-довідковий апарат, географічний, іменний, предметно-тематичний та хронологічний покажчики.

Картографічні матеріали наочно відтворюють дух часу, поступальний хід історичного розвитку краю, дають багато важливих матеріалів з історії населених пунктів області, його мешканців, що до недавнього часу були невідомі або маловідомі широкому колу дослідників.

Рецензована книга заслуговує на увагу дослідницької аудиторії, оскільки виконана на належному кваліфікаційному рівні і є гідною

відповіддю на підвищений суспільний інтерес до історії краю.
 

Нове видання до історії національних меншин в Україні Бібліотечка архіву