Від документа – до епосу долі
ВІД ДОКУМЕНТА ДО ЕПОСУ ДОЛІ*

Ярослав Голобородько

доктор філологічних наук, професор, академік, член Асоціації українських

письменників

Державний архів Херсонської області. Путівник / Відповідальний оедактор А.Карпова. 4 втори-упорядники: В. Баранюк, В. Боровик, П.Виноградова та ін. Редкол.: Г.Боряк,

Л.Виноградова, А.Карпова, О.Марущак; Державний комітет архівів України, Цержавний архів

Херсонської області, К., 2003. - 738 с.; іл. - (Архівні зібрання України.

Путівники) Нову серію «Архівні зібрання України. Путівники» започатковано як системний погляд на основні етапи історико-духовного розвою й спрямовано на граничну об'єктивізацію знань про факти, процеси, тенденції, що супроводжували розвиток українського суспільства, про постаті, які увиразнювали й виформовували контури національної самобутності та самовизначення.

Вже вийшли друком перші книги цього своєрідного документально-фактичного серіалу, серед яких Путівник «Державний архів Херсонської області», випущений у Києві.

Його автори поставили собі за мету сформувати якомога повнішу панораму документів з історії Херсонщини. Це потужне науково-фактажне дослідження, засноване на засадах об'єктивізму, повноти й масштабності архівно-історичного погляду. Воно вже стає незамінним і суспільно затребуваним

матеріалом для подальших наукових студій широкого профілю - історичних, політологічних, соціологічних,

культурологічних тощо.

Новий путівник - це панорама Херсонщини історичної (як губернського краю) та сучасної (як обласної структури) в документах і документальних свідченнях, це й історія самої установи-фондоутворювача.

Мовою конкретних документів тут предметно й рельєфно окреслюється діяльність державної влади та управління юстиції та суду, будівництва й транспорту, культових і релігійних організацій, культурних та наукових установ, спортивних і туристичних організацій тощо.

У путівнику вперше проанотовані всі фонди, навіть найменші за обсягом, що зберігаються в Херсонському держархіві. Уперше проанотовано архівні фонди періоду УНР та Української держави, що стосується діяльності національно зорієнтованих інституцій на терені Херсонщини. Вперше здійснена анотація фондів доби фашистської окупації (1941-1943 роки).

У структурі Путівника «Державний архів Херсонської області» використано досвід попередніх аналогічних видань, які вже побачили світ в Україні, в ньому містяться також оригінальні знахідки авторського колективу, який творчо й сумлінно поставився до підготовки й написання цієї книги. Це Віра Баранюк, Віктор Боровик, Луїза Виноградова, Антоніна Карпова, Юлія Коник, Олена Марущак, Людмила Митницька, Алла Назарова,

Зоря Орлова, Олена Стукалова, Олександр насправді є співтворцями цього Шинкаренко, які на сторінках книги скромно фундаментального видання, проходять як «автори-упорядники», хоча

: Урядовий кур'єр. ™2005. - 5 лют. (№ 22)
 

Херсонський хронограф Нове видання до історії національних меншин в Україні