Народжені революцією (документи Державного архіву Херсонської області з історії ревкомів)
Антоніна Карпова, Луїза Виноградова

Документи Державного архіву Херсонської області з історії ревкомів (1917-1922 pp.)

Надзвичайно складні, болючі і суперечливі соціально-політичні процеси на Херсонщині доби національно-визвольних змагань знайшли відображення в невеликих за обсягом документах фондів військово-революційних комітетів. Далеко не повні за складом, вони все ж дають уявлення про те, якими гострими були ті історичні ножиці, які краяли навпіл душі і долі людей.

Матеріал, що пропонується читачеві, має на меті лише оглядове знайомство зі складом і змістом цих документів. Глибоке, всебічне і неупереджене їх вивчення - справа майбутніх зацікавлених та незаангажованих дослідників.

Тема діяльності ревкомів не має великої бібліографії. Причиною може бути як їх нетривале в історичному просторі існування / 1918-1922 pp./, так і той факт, що виникнення ревкомів, - суворо централізованих і далеких від демократичних виборів органів влади, - суперечило переможному гаслу більшовиків "Вся влада Радам". "Положенням ВЦВК про революційні комітети", прийнятим 22 жовтня 1919 року, вони визначались як тимчасові органи державної влади, що утворювались у прифронтових смугах, на звільнених від противника територіях та в тилу. І дійсно, ревкоми як самостійні органи виникали там і тоді, де конкретна історична ситуація, пов'язана з іноземною інтервенцією, селянськими повстаннями або сильним есеро-меншовицьким впливом в Радах створювали реальну загрозу існуванню більшовицької влади.

Перші ревкоми у складі виконкомів місцевих Рад почали виникати на Херсонщині вже у грудні 1917 року. Пізніше, у 1919 році, почали створюватись повітові, міські, волосні та сільські ревкоми як самостійні владні органи. Ревкоми діяли паралельно з Радами або замість Рад та їх виконкомів, і на відміну від них не обирались, а призначались вищими ревкомами, партійними організаціями або політвідділами Червоної Армії. Іноді місцеві виконкоми Рад виділяли зі свого складу ревкоми, передаючи їм свої повноваження.

Невеликі за складом ревкоми були більш мобільними і краще пристосованими для роботи в екстремальних умовах, ніж виконкоми Рад. Для них характерна система бойових наказів, наділення відповідальних працівників надзвичайними повноваженнями, суворий організаційний централізм. Деякі ревкоми мали свої друковані органи: бюлетені, вісті, листки.

Структура ревкомів губернського і повітового рівня відбивала весь спектр суспільно-політичного життя того часу В них були військові, економічні, земельні, продовольчі, юридичні, комунальні відділи, відділи народної міліції, народної освіти, праці, соціального забезпечення. Волосні ревкоми мали всього два відділи: військовий та правовий. Сільські ревкоми, до яких входили 1-2 члени, відділів не мали, при них в разі необхідності створювались комісії допомоги голодуючим, допомоги сім'ям червоноармійців, по боротьбі з безробіттям та ін.

Персональний склад ревкомів не був надто строкатим. Нерідко це були фахівці своєї справи, працівники відповідних служб, які функціонували в дореволюційний період; частіше ж принципом відбору до ревкомів служило членство в КП(б)У

В фондах ревкомів відклалися різноманітні документи. Найбільша їх частина - доповіді, протоколи, розпорядження, накази, а також значна кількість відозв, закликів, об'яв. Вагома частина документів, що стосуються діяльності ревкомів, знаходиться в фондах відділів управлінь повітових виконкомів Рад. Стиль і зміст їх в повній мірі відбиває багатогранність діяльності цих унікальних управлінських органів, віддзеркалює яскраве і трагічне обличчя тієї незвичайної епохи.

Документи друкуються зі збереженням авторської орфографії та стилістики.

 

№1

З РЕЗОЛЮЦІЇ ОБ'ЄДНАНОГО ЗАСІДАННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ ТА СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКИХ КОМІТЕТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ПРО ПІДТРИМКУ ДЕКРЕТІВ ІІ ВСЕРОСІЙСЬКОГО З'ЇЗДУ РАД І СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ.

9 грудня 1917 р.

...Собрание заявляет, что оно стоит на платформе ІІ Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и поручает местной центральной власти проводить постановления этого съезда и декреты рабоче-крестьянского правительства, направленные к разрешению вопросов государственной жизни страны. ...

Для проведения этих задач в жизнь собрание находит необходимым создать Военно-революционный комитет,... [который] ответственен за свою деятельность перед Советом рабочих и солдатских депутатов. Резолюция принята 351 голосом /при трех воздержавшихся/.

Солдат и рабочий,-1917.-9 декабря.

 

№2

З ЛИСТА ХЕРСОНСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ПРАВЛІННЮ ХЕРСОНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ МЕТАЛІСТІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРВОНОЇ ГВАРДІЇ

18 грудня 1917 р

...Исходя из необходимости создания надежной и прочной опоры Советов, а также из того, что главнейшая задача пролетариата - сохранение революционного порядка и защита революционных завоеваний, Военно-революционный комитет организует Красную гвардию.

Запись производится исключительно по рекомендации партий и других пролетарских организаций. Справки в секретариате исполнительного комитета.

Военно-революционный комитет гор. Херсона. ДАХО, Фр-1735, on. 2, спр. 1, арк. 7а. Завірена копія.

Печатка Військово-Революційного Комітету міста Херсона. 1918 p.

 

Печатка Вiйськово-Революцiонного Комiтету мiста Херсон. 1918 г.

 

 

№3

ЗВЕРНЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ ХЕРСОНСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ДО СЕЛЯН ГУБЕРНІЇ З ЗАКЛИКОМ ДО БОРОТЬБИ ПРОТИ АВСТРО-ГЕРМАНСЬКИХ ОКУПАНТІВ

З квітня 1918 р.

Товарищи-крестьяне!

Немец шуток не любит. В союзе с австрийцами идут сюда немцы наводить "порядок". Они хотят взять в неволю рабочих, отнять землю у крестьян, отнять волю у народа. Они хотят выкачать хлеб и продовольствие в Германию, хотят задушить Украину и Россию. Таковы цели германских и австрийских помещиков и капиталистов. Из-под палки идут против нас австрийские солдаты, они на своих штыках несут неволю России.

Теперь не время слов. Надо действовать.

Крестьяне, обильно снабжайте Херсон и борющихся там за землю, волю и хлеб насущный солдат всеми продуктами.

Теперь поздно обучать новобранцев, но все, кто был на военной службе, кому не надо уже обучаться военному делу, все записывайтесь в рабоче-крестьянскую Красную Армию.

Запись принимается в канцелярии воинского начальника (гор. Херсон, Крепость).

В тех местах, куда пришли австрийцы и германцы, крестьяне должны показать, что они подобно нашим предкам, боровшихся с нашествием иноплеменников, не должны давать им продовольствия, заморить их голодом, жечь скирды хлеба, но не давать его германцам.

Все придите на помощь Херсону, борющемуся с германским нашествием!

Херсонский оперативный штаб.

Родной край.-1918.-3 апреля.

 

 

№4

ОБ'ЯВА ДНІПРОВСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ4 ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БЕЗКОШТОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

НАСЕЛЕННЮ ПОВІТУ

2 травня 1919 р.

Юридический отдел Днепровского ревкома объявляет гражданам Днепровского уезда, что им открыта консультация для оказания трудовому населению бесплатной юридической помощи: выдаче словесных советов и написания прошений по судебным, административным и другим вопросам.

Фрагмент листiвки з наказом Скадовського ревкому. 1920 р.

Консультация открыта от 10 ч. утра до 4 ч. дня ежедневно, кроме неприсутственных дней. Адрес: г. Алешки, помещение юридического отдела (бывший съезд мировых судей).

Исполняющий обязанности заведующего юридическим отделом /подпись/

Заведующий консультацинным подотделом /подпись/ ДАХО, Фр-38, on. 1, спр. 37, арк. 45, Типографсъкий відтиск.

 

 

№5

ЗІ ЗВЕРНЕННЯ РЕВКОМУ2 СТАНЦІЇ ХЕРСОН ДО ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ПРО ВІДНОВЛЮВАННЯ ЗРУЙНОВАНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

19 березня 1919 р

...Товарищи! Мощным ударом наших освободителей - красноармейцев - изгнаны банды контрреволюции, ворвавшиеся насильно в нашу жизнь и создавшие для нас вновь обстановку труда и работы, так хорошо памятную при господстве царизма, когда мы работали до изнеможения, до потери сознания. Теперь этому пришел конец. Мы сегодня свободны в исполнении своего революционного долга. Мы сами отвечаем за себя, за свою деятельность и работу. Пусть каждый из нас помнит о всей важности выполняемой им работы, пусть каждый помнит, что он есть частица той громадной машины, именуемой железной дорогой и выполняющей для страны функции кровеносных сосудов.

Товарищи! Еще раз напомним, что четырехлетняя война и вот уже двухлетняя внутренняя борьба совершенно подорвали и разрушили железнодорожное хозяйство. От нас, товарищи, зависит привести это разрушенное хозяйство в хорошее состояние...

Президиум революционного комитета станции Херсон /подпись/

Известия Совета рабочих депутатов гор. Херсона и его окрестностей-1919,-19марта.

 

 

№6

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗПУСК СІЛЬСЬКИХ РАД У СНІГУРІВЦІ, СТАНІСЛАВІ ТА ШИРОКІЙ БАЛЦІ I УТВОРЕННЯ РЕВОЛЮЦІЙНИХ КОМІТЕТІВ

7 серпня 1919 р.

По распоряжению уезд[ного] исполкома распущены кулацкие Совдепы в Снигиревке, Станиславе, Широкой Балке. Совдепы всюду заменены ревкомами.

Известия Херсонского Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов,-1919,-7 августа.

 

 

№7

3 ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ПРО АСИГНУВАННЯ КОШТІВ ХЕРСОНСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ РЕВОЛЮЦІЙНОМУ КОМІТЕТУ

30 січня 1920р.

...4) СЛУШАЛИ: Об ассигновании Херсонскому губернскому ревкому на организационные расходы 100 миллионов рублей.

Постановили: ассигновать Херсонскому губернскому ревкому на организационные расходы по губернии 100 миллионов рублей.

Председатель -Г.И.Петровский Члены - В.П.Затонский, Д.З.Мануильский

Победа Советской власти на Херсонщине /Сборник документов и материалов. -Херсон, 1957,-С229,230.

 

 

№8

НАКАЗ ПОЛІТИЧНОГО ВІДДІЛУ 11-Ї СТРІЛКОВОЇ ДИВІЗІЇ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В ХЕРСОНСЬКОМУ ПОВІТІ

4 лютого 1920р.

1) На основании постановления Всеукраинского Центрального исполнительного комитета от 24 октября 1919 г. о восстановлении органов советской власти в местностях, освобожденных от противника, назначается Революционный комитет гор. Херсона и его уезда, которому принадлежит вся власть в городе и уезде, из следующих лиц: т. Ершов - председатель Ревкома7, т. Юзовский и т. Милюков - члены Ревкома.

2) Ревкому немедленно приступить к исполнению своих обязанностей.

3) Ревкому принять меры к восстановлению революционного порядка в городе и уезде, к безопасности населения, к восстановлению всех отраслей народного хозяйства и оказания социальной помощи семьям красноармейцев и всем пострадавшим;

4) Ревкому немедленно повести самую энергичную и планомерную борьбу с эпидемией сыпного тифа, используя для этого все имеющиеся средства;

5) Ревкому принять безотлагательные меры к организации ревкомов на местах, на основании существующих инструкций и положении ВЦИК и Реввоенсовета республики;

6) Ревкому - согласовать свои действия с указанием губернского органа советской власти - Николаевского губернского ревкома.

Подлинный подписал:

Заведующий политическим отделом 11-й стрелковой дивизии /подпись/

Уполномоченный комиссией по восстановлению советской власти Реввоенсовета 14-й армии /подпись/

Бюллетень Ревкома гор.Херсона и его уезда.-1920,-9 февраля.

 

Фрагмент листiвки з наказом вiддiлу охорони здоров'я Каховського ревкому 1920 р.

 

 

№9

ПОВІДОМЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТОВОГО PEBOЛЮЦІЙHOГO КОМІТЕТУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВОЛОСНИХ РЕВОЛЮЦІЙНИХ КОМІТЕТІВ

18 лютого 1920р.

По приказу Революционного комитета гор. Херсона и его уезда доводится до всеобщего сведения, что

1) до избрания крестьянских, рабочих советов во всех волостях, деревнях, колониях, хуторах организуются Революционные комитеты из 3-х лиц - председателя, тов. председателя и секретаря: Примечание: Если же обязанности секретаря исполняет специалист, то третий член Ревкома исполняет обязанности заведующего каким-нибудь отделом.

2) Волостные революционные комитеты, организованные политическими отделами рабоче-крестьянской армии, должны быть утверждены уездным Ревкомом, а потому предлагаю волостным Ревкомам представить списки своих членов на утверждение в уездный Ревком. Революционные комитеты же сел, деревень, хуторов и проч. представляют списки своих членов на утверждение волостным Ревкомам;

3) Средства на содержание волостных Ревкомов и служащих при них будут выдаваться уездным Ревкомом.

Помощник заведующего отделом управления уездного Ревкома /подпись/

Делопроизводитель /подпись/

ДАХО, Фр-37, on. 1, спр. 11, арк, 1. Оригінал.

 

 

№10

НАКАЗ МИКОЛАЇВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ГУБЕРНСЬКОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ НАРАДИ

19 лютого 1920р.

§1

Поставленные по воєнному образцу продовольственные органы губернии, руководящие в области продовольственной указаниями и приказами Председателя Губернской Особой Военной Продовольственной Комиссии, могут проводить успешную продовольственную работу лишь при фактическом содействии им всех Советских Органов, а потому Губревком образовал Продовольственное совещание в составе: 1) Председателя губернского Военно-Революционного Комитета, 2) Председателя губернской особой Военно-Продовольственной Комиссии и 3) Губернского Военного Комиссара.

§2

Задачами продовольственного совещания является: привлечение всех органов губернии к действительному обязательному и постоянному содействию продовольственным органам в продовольственной работе и особенно в деле реализации разверстки, принятие всех необходимых мер для обеспечения планомерной и организованной продовольственной работы, устранение всех препятствий к реализации разверстки, проведение хлебной монополии и исключительно государственной заготовки хлеба.

§3

Для обеспечения продовольствием Красной Армии и трудящихся необходимо сосредоточение должного внимания на продовольственном деле и напряжение всех сил, а потому всем Уездным исполкомам, всем Уездкомам и представителям Уездных особых военно-продовольственных комиссий предлагается немедленно организовать уездные продовольственные совещания по образу губернского, образовать таковые в волостях и приступить к самой энергичной работе, наблюдая за выполнением продовольственных приказов и принимая меры в случае их нарушения.

§4

Данная Губернской Особой Военно-Продовольственной комиссией (Опродкомгубом) разверстка должна быть немедленно разверстана Уездпродкомами по волостям, волостными органами по селениям, а сельские ревкомы совместно с комиссией, избранной от бедняков и середняков, производят справедливую подворную разверстку, облагая в первую очередь богатых кулаков. Немедленно по производстве разверстки должна начаться ссыпка продуктов, оплачиваемых по твердым ценам. Граждане, сдавшие полагающее с них и этим выполнившие свой революционный долг, освобождаются от всяких изъятий и нарядов.

§5

За непринятие необходимых мер, равно как за промедление и неуспех реализации разверстки отвечают по законам Революционного военного времени в селах Ревкомы, в волостях и уездах Председатели Ревкомов, Военкомы и Председатели Опродкомов.

Предгубревком Залуцкий.

ДАХО, Фр-449, on. 1, спр, 2, арк 7, Друкований примірник.

 

 

№11

НАКАЗ ГУБЕРНСЬКОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ВІЙСЬКОВИЙ СТАН

5 березня 1920р.

Губернский, Уездные и Волостные Отделы Народного Здравия, больницы, лечебницы. Санитарные и др. учреждения, подведомственные названным отделам, объявляются на военном положении, ввиду чего все приказы по Здравотделам считаются боевыми и подлежат исполнению под страхом ответственности по законам военного времени, как правительственными, военными и гражданскими учреждениями, так и всеми гражданами.

Все служащие и рабочие Отделов Губернского. Уездных и волостных без различия пола считаются военнообязанными и переводятся на положение красноармейцев, а посему безусловно воспрещается:

1. Заявлять и принимать расчеты.

2. Отказываться от работ более 8 час, если сверхурочные работы по обстоятельствам военного эпидемического времени понадобятся.

3. Всякого рода собрания во все время продолжения работ, связанных с военным обстоятельством.

4. Самовольная без особого разрешения отлучка из учреждения во время работ. Упродкому приказывается снабжать в мобилизованных учреждениях ежедневным добавочным фунтовым хлебным пайком за установленную плату эпидемический медицинский и служительский персонал.

Председатель Николаевского Губернского Революционного Комитета /Залуцкий/

Верно: Секретарь /подпись/

ДАХО, Фр-37, on, 1, спр. 3, арк. 253. Завірена копія.

 

 

№12

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПОСАДО-ПОКРОВСЬКОГО ВОЛОСНОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КУЛЬТУРНО-ПОКАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОЛИШНІЙ ПОМІЩИЦЬКІЙ ЕКОНОМІЇ СТОЯНОВА

13 березня 1920р.

Волостной ревком в полном составе слушал назначенного губернским земотделом заведующего советским хозяйством в бывшей экономии Стоянова, тов. Тивецкого, который в заявлении своем от 10 марта на основании полномочий, данных ему губернским земотделом, возбудил вопрос об устройстве в названном имении культурно-показательного хозяйства. Из представленной сельским ревкомом выписки из протокола собрания граждан Посадо-Покровска видно, что устройство такого хозяйства желательно, для чего определяется площадь земли 200 дес.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать желательным устройство в означенном имении культурно-показательного хозяйства ввиду того, что имение это с самого начала находится в распоряжении губернского земотдела. Вопрос этот передать на разрешение губернского земотдела для устройства такового хозяйства.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно: Заведующий Посадо-Покровским земотделом /подпись/

ДАХО, Фр-442, on. 2, спр. 2, арк.1. Завірена копія.

 

Лист Станiславьского волостного ревкому. 1920 р.

 

 

№13

ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВКОМУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КІННО-ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

26 березня 1920р.

СЛУШАЛИ: Об организации почтовой связи по Херсонскому уезду.

ПОСТАНОВИЛИ: Из доклада выясняется, что связь по Херсонскому уезду всецело лежит на Почтовых станциях /конных/, содержателями коих являются частные лица. Указывает на необходимость во что бы то ни стало сохранить Институт конно-почтовых  станций и открыть все закрывшиеся за отсутствием желающих взять на себя это дело. Цифровыми данными подтверждает, что поднять заглохшую станцию обойдется несравненно дешевле, нежели оборудовать новую и ставит в полную неприемлемость и невозможность введения подводной повинности среди сельского населения, опасаясь ропота последнего за отсутствием вообще лошадей, а также ввиду наступления периода весенних работ. Рекомендует принять все меры к тому, чтобы изыскать средства к поднятию этого важнейшего дела не только почтовой, но и вообще живой связи с уездом. Прилагает схему на содержание, потребующееся в дальнейшем. ПОСТАНОВЛЕНО: всемерно поддерживать имеющиеся конно-почтовые станции путем [их] финансирования...

Что же касается Херсонской станции - войти в немедленное сношение с Начальником Уездной милиции для выяснения количества лошадей и срочно приступить к организации "Херсонской Народной Конно-почтовой станции".

Председатель Коллегии тов. Пилипчук.

Члены: Тт. Фисак, Пахомов, Агронов, Попов, Танкелевич, Касьянов.

Секретарь: И.Попов.

ДАХО, Фр-37, on. 7, спр. 7, арк. 181. Копія.

 

 

№14

3 НАКАЗУ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВКОМУ ПРО ОХОРОНУ ТЕЛЕГРАФНОЇ ЛІНІЇ

5 травня 1920p.

...Вменяю в обязанность всем ревкомам установить строгое наблюдение и охрану телеграфной линии. Лиц, срезающих столбы и повреждающих телеграфную линию, чем вызывается остановка и прерывание связи, расстреливать на месте преступления.

Зам. председателя ревкома: М.Иванов.

Заведующий отделом управления: Г.Слепченко.

Секретарь: И.Попов. ДАХО, Фр-57, on. 1, спр. 8, арк, 76. Копія.

 

 

№15

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГЕНІЧЕСЬКОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОМУ РЕВОЛЮЦІЙНОМУ КОМІТЕТУ ЩОДО ВИДАЧІ СИРОТАМ КАРАСИРОВИМ ДІЙНОЇ КОРОВИ

25 травня 1920р.

Ревком предписывает немедленно удовлетворить просьбу сирот Карасировых, дав им дойную корову взамен взятого у них 1 бузивка. За неисполнение сего тов. Дельнецкий будет предан суду Ревтрибунала.

С подлинным верно: Пред[седатель] ревком[а] /подпись/ Делопроизводитель /подпись/

Победа Советской власти на Херсонщине /Сборник документов и материалов. -Херсон, 1957. -С. 252.

 

 

№16

ДОПОВІДЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ МІСТА БЕРИСЛАВА ЗА ПЕРІОД З 4 ЛЮТОГО ПО 27 ТРАВНЯ 1920 Р.

28 травня 1920р.

После изгнания белогвардейцев из Украины, а в частности из г. Берислава, в последнем 4 февраля сего года был образован по предписанию представителя №-ой дивизии Военно-Революционный Комитет.

В течение всего своего существования Ревкому приходилось работать в исключительно тяжелых условиях при совершенно разрушенном городском хозяйстве и полном отсутствии материальных средств. Но все же. Несмотря ни на какие трудности. Ревкому удалось наладить политическую и организованными при Ревкоме Отделами - экономическую жизнь города. Нам в доказательство сего Ревком приводит в кратких чертах главнейший характер деятельности этих Отделов. Например, так:

1) Отделом Внутреннего Управления: а) произведена регистрация всех советских учреждений, профсоюзов, партийных, культурно-просветительных, общественных и других организаций; б) производится регистрация Советских сотрудников, командируемых Советскими учреждениями г. Берислава по служебным делам, а также Советских сотрудников, прибывающих из других мест; в) производится регистрация лиц, пользующихся наемным трудом, живущих на нетрудовой доход, частных торговцев, торговых и коммерческих посредников и не имеющих определенных занятий; г) приняты меры по перемене жителями г. Берислава старых видов на жительство на Советские, приняты меры к основательной очистке от мусора дворов и улиц. Кроме того, при Отделе образованы Информационно-Инструкторский Подотдел, Подотдел записи актов гражданского состояния, производящий запись рождения, браков, смерти и разводов.

2) Отделом Продовольствия: а) взяты на учет и заготовляются продукты первой необходимости; распределяются таковые среди населения города по установленной Продотделом карточной системе; б) открыты три ссыпные пункта для закупки зерна и три советские хлеболавки для продажи населению печеного хлеба; в) открыта советская столовая и отпускаются дешевые обеды как красноармейцам, так и беднейшему населению, выдаются бесплатные обеды, проходящие больным и беженцам по талонам Соцобеса; г) снабжает продуктами Здравоотдел, Соцобес, больницу, лазареты и войсковые части. В настоящее время Продотдел по постановлению Ревкома ликвидируется и переходит в ведение Завгосконта, Подотдел распределительный.

3) Отделом Здравоохранения: а) восстановлена и расширена до 75 коек бывшая земская больница; б) организован летучий эпидемический отряд для борьбы с эпидемией тифа; в) организована бесплатная медицинская помощь беднейшему населению; г) устроены три лазарета-барака для больных и раненых красноармейцев; д) устроен в селе Казацком концентрационный лагерь для выздоравливающих красноармейцев; е) национализированы местные аптеки; ж) приступлено к устройству холерного барака ввиду появившегося в Бериславе одного случая заболевания холерой.

4) Отделом Нархоза: а) взято на учет - все движимое имущество, принадлежавшее лицам, бежавшим с белогвардейцами; - все имеющиеся в городе дрова; - имущество Фалъц-Фейна; - все имеющиеся в городе мукомольные мельницы, производящие уже помол под наблюдением Нархоза; - бывший завод Иванушкина, ремонтирующий уже также под наблюдением Нархоза сельскохозяйственные машины и орудия; - находящиеся в Бериславе и его районе все локомобили, молотилки, жатки и проч.; б) снабжаются топливом все Советские учреждения и войсковые части; в) взяты на учет все квартиры г. Берислава; г) расквартировываются по квартирам проходящие войсковые части.

5) Отделом Соцобеса произведена регистрация семейств красноармейцев, беднейшего населения и пострадавших от белогвардейского террора. Всем этим семействам Соцобесом выдается пособие. Кроме того, при Соцобесе предполагается образование Биржи Труда и детского приюта.

6) Отделом Земельным: а) взята на учет вся входящая в район т. Берислава бывшая городская казенная и частновладельческая земля; б) сдано разным лицам под посев ок. 28 000 дес. земли; в) организованы трудовые артели и снабжены живым и мертвым инвентарем, и им же предоставлено в пользование 305 дес. земли и зерно для посева; г) устроено под наблюдением Советского агронома показательное поле; д) приступлено к сбору сельскохозяйственных машин, необходимых для уборки предстоящего урожая на земле, засеянной трудовыми артелями и беднейшими жителями.

7) Отделом Финансов производились исключительно денежные операции и вычеты по расходам Ревкома и его Отделов.

8) Отделом Нарообраза: а) устранены Педагогические советы школ и заменены школьными Советами; б) созданы школьные коллективы, необходимые для организации трудовой школы; в) вновь открыта и приведена в порядок библиотека; г) введено во всех школах новое правописание; д) открыт народный университет; е) налажена организация спортивных кружков, различных читален, периодической читальни и театра и кинематографа; ж) начинается организация сельскохозяйственных и кустарных месячных курсов и курсов украинского языка и украиноведения

9) Вся же вообще деятельность Ревкома и его Отделов велась исключительно благодаря прошлогоднему опыту заведующих. Расширить же деятельность Ревкома и вообще сдать вновь избранному совдепу в полной исправности политико-экономический аппарат г. Берислава Ревком лишен возможности из-за совершенного отсутствия каких-либо декретов, постановлений и инструкций Центральной и Губернской власти, а также крайне ограниченной суммы денег, полученной за все время из центра.

Председатель /подпись/

Члены Ревкома /подписи/

ДАХО, Фр37, on. 7, спр. 7 (Т.2) арк 286,

 

 

№ 17

ВІДНОШЕННЯ ДО ОПРОДКОМУ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧЛЕНІВ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВКОМУ НА ВІЙСЬКОВИЙ СТАН

[5] червня 1920р.

Ввиду того, что Ревком переведен на боевое положение и ответственные работники находятся при Ревкоме в течение 24 часов ежедневно, приказываем отпустить следующее: масла коровьего 5 ф., сыру 5 ф., хлеба 20 ф., мяса 5 ф., спичек 10 кор[обок], сахару 5 ф., яиц 40 шт[ук].

Предревкома /подпись/

Секретарь /подпись/

ДАХО, Фр-1887, от 3, спр. 6, арк, 38 Копія.

 

 

№ 18

ТЕЛЕФОНОГРАМА ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВКОМУ УСІМ СПІВРОБІТНИКАМ ПРО ВІДРАХУВАННЯ НИМИ ОДНОДЕННОГО ЗАРОБІТКУ НА КОРИСТЬ ПОРАНЕНОГО І ХВОРОГО ЧЕРВОНОАРМІЙЦЯ

[3] серпня 1920р.

Ревком приказывает отчислить однодневный заработок всех сотрудников в пользу раненого и больного красноармейца и сообщить комиссии по устройству недели красноармейца.

ДАХО, Фр-37, on. 1 спр. 11 арк. 28. Копія.

 

 

№19

3 НАКАЗУ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КАХОВСЬКОГО РЕВКОМУ ПРО ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ РАДЯНСЬКОЇ НАРОДНОЇ АПТЕКИ ТА ВЖИТТЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ

З серпня 1920р.

...3) Извещаю население о том, что начала функционировать 1-я Советская Народная Аптека -медицинская помощь и лечение зубов бесплатно неимущему населению по запискам Отдела Здравоохранения.

4) Ввиду эпидемии холеры и вследствие зараженности Днепра холерными микробами приказываю: а) всем домовладельцам и заменяющим таковых в 5-тидневный срок очистить дворы, выкопав для этого во дворе ямы, куда зарыть все нечистоты, покрыв их предварительно известковым молоком, которое можно получить в Отделе Здравоохранения; б) все лавки, где продаются съестные припасы, молочные, харчевни и пр. должны содержаться в чистоте; в) запрещаю брать воду для питья из Днепра. Стирку и купание лошадей производить только около завода Гуревича; г) рекомендую жителям во избежание заболевания холерой не употреблять в пищу сырых овощей и фруктов, перед едой мытъ тщательно руки и охранять пищу от мух, т.к. таковые служат распространителями заразы, воду пить только в кипяченом виде.

Примечание: за неисполнение пп. а), б), в) виновные будут привлекаться к строжайшей ответственности.

Заведующий Отд[елом] Здравоохр[анения] М.Войтюк.

ДАХО,фр. 69, on 1, спр.5, арк.4

 

№ 20

З ПРОТОКОЛУ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ПРО ПЕРЕМОЖНИЙ НАСТУП ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА КРИМСЬКОМУ ФРОНТІ

6-7 серпня 1920р.

...СЛУШАЛИ: тов. Доброхотов. Товарищи, нашей доблестной Красной Армией, защищающей наш ближайший фронт, взяты Алешки, очищена Голая Пристань; Большая и Малая Каховка в наших руках и несомненно недалек момент, когда Крым будет в руках Советской власти. Эти победы вплели новый венок в историю нашей доблестной Красной Армии. Но, товарищи, когда мы сльшым об этих победах, мы не должны забывать и о тех, которые на нашем ближайшем фронте кровью запечатлели свою преданность революции. И на нашем фронте оказались герои, история их не забудет, этих верных сынов революции, честно отдавшых свою жизнь за идею. Смертью храбрых пал наш товарищ Грушевский, бывший начальник Станиславской милиции, который, попав в руки белых. Не захотел им сдаться и покончил с собой, предлагаю почтить их память вставанием (все встают).

Предлагаю собранию послать приветствие Красной Армии, группе войск Херсонского направления, и поздравить их с победой. ...

Председатель Херсонского уездного ревкома - Доброхотов.

Победа Советской власти на Херсонщине / Сборник документов и материалов.- Херсон, 1957.-С 266.

 

З наказу Днiпровського повiтового ревкому. 1921 р.

 

 

№21

ПОВІДОМЛЕННЯ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ ХЕРСОНСКОГО УЕЗДНОГО РЕВКОМА" ПРО ЗАХОДИ ПО ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТУ

7 вересня 1920p.

Уездной комиссией был образован по всем волостям ряд волостных комиссий по ликвидации безграмотности, причем на них была возложена, в первую очередь. Перепись неграмотного населения.

После окончании организационной работы комиссией было приступлено к учету всего неграмотного населения города. Для этой цели город был разделен на 11 районов, причем переписывалось население только в возрасте от 4 до 50-ти лет. Всего по переписи было занято 220 счетчиков.

Данные переписи в городе таковы:

В центре города всего переписано в возрасте от 4-х до 50-ти лет - 24319 чел., из коих неграмотных 5642, грамотных 18655 чел. Неграмотность составляет 23,2%.

На Военном форштадте: всего переписано 8478 чел., из коих неграмотных 3105, грамотных: 5373. Неграмотность - 36,6%.

На Забалке: всего переписано 12526, из них неграмотных 5529, грамотных 6887. Неграмотность - 44,1%. На Сухарном: всего переписано 3223, из юих неграмотных 2231, грамотных 992. Неграмотность - 69,2%. На Северном форштадте: всего переписано 4509, из коих неграмотных 1331, грамотных 3160. Неграмотность 29,9%.

В Мельницах: всего переписано 2991,из них неграмотных 1131,грамотных  1860. Неграмотностъ-37.8%.

Всего переписано в возрасте от 4-х до 50-ти лет 56046 чел., из них неграмотных 18997, грамотных 37049. Это составляет по всему городу 33,9% неграмотных. Число неграмотных от 18-ти до 50-ти лет составляет 43,05%, причем число неграмотных мужчин равно 7422 (39%), женщин 11575 (61%).

Следующей задачей комиссии была подготовка опытных работников в области ликвидации безграмотности, для чего в первую очередь были организованы 9-дневные курсы на 150 чел. Затем была открыта вторая серия курсов на 250 чел. Слушатели на курсах знакомились с методами преподавания русского языка и арифметики, для чего при курсах была организована показательная школа, давались уроки взрослым по различным новейшим методам: звуковому, американскому и др.

После подготовки кадров учителей комиссией было приступлено к открытию ряда школ для неграмотных. Всего до настоящего времени открыто в городе 15 школ, причем организуется еще одна при союзе питания, и общежитие. Все школы снабжены букварями и другими учебными пособиями, изданными комиссией. В ближайшее время предположено еще увеличить сеть школ для неграмотных, для чего решено занять здания всех школ и правительственных учреждений, в которых занятия будут проходить после обеда. Для членов профсоюзов и для граждан от 14 до 18 лет будет введено обязательное обучение грамотности.

В настоящее время комиссия по ликвидации безграмотности деятельно готовится к "Неделе пропаганды идей ликвидации безграмотности".

Известия Херсонского уездного революционного комитета.-1920.-7 сентября.

 

 

№22

3 ПОВІДОМЛЕННЯ ГАЗЕТИ "ИЗВЕСТИЯ ХЕРСОНСКОГО УЕЗДНОГО РЕВКОМА'' ПРО ПЕРШУ ХЕРСОНСЬКУ ПОВІТОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ РОБІТНИЦЬ СЕЛЯНОК

14 вересня 1920р,

[Конференция] открылась 12 сентября 1920 г, с 13 сентября заседания конференции происходили совместно с уездным съездом КНС.

...Тов. Мазуренко от имени Херсонского ревкома, приветствуя конференцию, указал, что история революционного движения насчитывает не одну сотню славных имен женщин, беззаветно боровшихся за рабочих и крестьян. Нынешнюю женскую конференцию тов. Мазуренко назвал фундаментом, на котором будет воздвигнуто грандиозное здание, и оно привлечет все новых и новых славных революционных женщин-соратниц.

Известия Херсонского уездного ревкома-1920.-14 сентября.

 

 

№23

ТЕЛЕГРАМА РАДНАРКОМУ УКРАЇНИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАМІНИ ВИКОНКОМІВ НА РЕВКОМИ

28 вересня 1920р.

Николаев Харьков Совнарком 231 63 28/ІХ 13-22 лит. Пред[седателю] Николаевского Губисполкома Кузнецову Елисаветградском уезде возможно что и в других уездах Николаевской губернии ввиду Губернского Съезда Советов происходят;выборы местных Волисполкомов. Я считаю что при теперешних условиях и при необходимости ведения интенсивной революционной борьбы против кулачества следует приостановить выборы, а наоборот распорядиться о заменении всех Исполкомов являющихся ненадежными и недостаточно деятельными соответственными ревкомами. Нр1516-А28/ІХ-1920года.

Предсовнарком /Раковский/.

ДАХО, Фр-1887, on. 3, спр 124, арк. 73. Копія

 

 

№24

ІЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПЛЕНУМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ МІСТА ХЕРСОНА І ЙОГО ПОВІТУ ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДІЇ ПОВІТВИКОНКОМУ І НАДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ПРАВ ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

10 жовтня 1920р.

Присутствовали: тт. Доброхотов, Карпенко, Милюков, Девенштам, Митрофанов, Ракуленко, Ноздрачев, Сорокин, Фомко, Снитков, Мазуренко, Солодкий, Коломыйцев, Федеренко, Иванов. Председатель - т. Доброхотов Секретарь - т. Карпенко

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Выборы Президиума.

2) Кооптация Членов Исполкома по Отделам. Заседание открывается в 7 часов.

1) Выборы Президиума Уисполкома.

Избрать Президиум из 3 -х человек и 2-х кандидатов к ним. Президиуму предоставить право действовал, как Военно-Революционному Комитету. Пленум Исполкома должен быть созываем не менее одного раза в неделю, причем установить обязательность кворума. Ввиду военных обстоятельств Пленум Исполкома действителен при всяком количестве присутствующих. Президиум избирается в следующем составе:

1. Председателем Уисполкома - т. Доброхотов /единогласно/

2. Товарищем Председателя - т. Карпенко /единогласно/

3. Членом Президиума  т. Иванов /12 - за, 3 - воздер./ Кандидатами:

1. т. Червонный /10 - за, 5 - воздер./

2. т. Ноздрачев /8 - за, 7 - воздер./

Опубликовать для всеобщего сведения, что Ревком передает всю полноту власти Исполкому, а Исполком передает ее Президиуму...

Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно: Зав[едующий] канц[елярией] Уисполкома /подпись/

ДАХО, Фр-411, on. 1, спр. 32, арк. 9, Оригінал.

Фрагмент лiстiвки з наказом Каховського Вiйськово-Революцiйного Комiтету

 

 

№25

КОРЕСПОВДЕНЦІЯ ГАЗЕТИ "ИЗВЕСТИЯ ХЕРСОНСКОГО РЕВКОМА" ПРО ЗАНЕСЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТУ НА ЧЕРВОНУ ДОШКУ ПОШАНИ ЗА ВИКОНАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ РОЗКЛАДКИ

12 жовтня 1920р.

Мы должны быть примером!

В продовольственном вопросе нужно отметить заслугу трудового крестьянства перед всеми республиками. Херсонский уезд в 1919 г. выполнил разверстку полностью, а в 1920 г. на 70%. По всей Украине только два уезда занесены на Красную доску: Херсонский и Лебединский (Харьковской губернии). Продразверстка питала не только армию, но и рабочих.

Наша задача - поднять производительность труда.

Задача деревни - обеспечить продовольствием рабочих. Трудовое крестьянство из чувства гордости не может перевести себя с Красой доски на черную - это было бы позором.

Известия Херсонского уездного ревкома-1920,-12 октября,

 

 

№26

ТЕЛЕГРАМА ДНІПРОВСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВКОМУ В МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЦЬОГО РЕВКОМУ ПОЛІТИЧНИМ ВІДДІЛОМ 1-Ї ДИВІЗІЇ

30 жовтня 1920р.

Николаев Губотделуправления /срочная/

Днепровский уездревком сформирован 29/X подивом I в составе: Предревкома - Королев. Члены- Биленко, Кабаков.

В городе Алешки и уезде развал; примите все меры к посылке милиции и начуездмилиции, уездвоенкома, сделайте распоряжение о возвращении уездревкому вывезенного канцелярского имущества отделов Днепровского уисполкома, окажите содействие снабжением пишущей машинки, телефонным и телеграфным имуществом. 30/Х 1920 года.

За предревкома Н.Биленко.

ДАХО, Фр-38, on, I спр. 31, арк. 1. Копія.

 

 

№27

ЗІ ЗВЕРНЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВКОМУ ДО СЕЛЯН ТА РОБІТНИКІВ ПРО КОМПЛЕКТАЦІЮ РЕВКОМУ НОВИМИ КАДРАМИ

1 грудня 1920р.

Многоуважаемые товарищи крестьяне и рабочие!

Днепровский уездный ревком за время своей деятельности от 12 февраля и по сегодняшний день испытывает острую нужду в хороших, честных, толковых и глубоко преданных Советской власти работниках....

Мы сознаем, что в силу необходимости нам приходится прибегать к услугам бывшего чиновничества, ставить всю нашу рабоче-крестьянскую государственную работу под его опеку, но все же глубокое сознание закрепления и упрочения навеки нашей власти, власти рабочих и крестьян, побуждает нас в этот видный момент последней революционной борьбы обратиться к вам, товарищи, с призывом выделить из своей среды честных, кристально чистых, преданных Советской власти людей и прислать их в наше распоряжение для замещения всех важных постов в правительственных учреждениях и во всех

3 наказу Дніпровського повітового ревкому.     Советских отделах. У нас много чиновников но 1921р. мало, очень мало сознательных работников. Мы знаем, что половина служащих наших Советских учреждений есть лица старого казенного старорежимного воспитания, что много есть в этой половине явных и тайных контрреволюционеров, саботажников и предателей. ... Поэтому мы, ваши товарищи по крови и духу, просим и требуем - немедленно посылайте нам из сел, из темных рабочих и крестьянских хат толковых работников, главным образом по продовольствию, по земельному делу, по народному хозяйству и тд. Поймите, что нужно же наконец построить нам действительно рабоче-крестьянскую власть, чтобы всю власть и всю жизнь нашу держали честные мозолистые руки крестьянина и рабочего. У нас не будет на первых порах специалистов, знатоков, слишком -ученых: и мудрых людей, но зато у нас будут наши люди, честные, с правдивой душой, преданные вам - своей власти, товарищи рабочие и крестьяне. Давайте же немедленно рабочим и крестьянам наши Советские Отделы и учреждения, давайте строить власть трудящихся, власть крестьян и рабочих.

С горячим товарищеским приветом к Вам Днепровский Уездный Ревком: Богомолов, Кулиш, Ермаков.

ДАШ, Фр-53, on. 1 спр. 2, арк. 100,

 

 

№28

ДОПОВІДЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО ПОВІТОВОГО РЕВКОМУ

16 грудня 1920р.

Настоящим Усобес сообщает Отделу Управления, что работа Отдела выразилась в следующем.

По Подотделу Пенсии и пайка: зарегистрировано по городу семейств красноармейцев 4 и по уезду 78 семейств. Выдано по городу семьям красноармейцев красноармейского пайка 24984 руб. Некоторым семьям оказана помощь топливом и медицинская помощь. Зарегистрировано на предмет назначения пенсии инвалидов труда 7, войны 3,36 назначены пенсии и выданы им пенсионные книжки на получение пенсии из местного казначейства.

По Подотделу Социальной Помощи: зарегистрировано 28 семейств беднейшего населения, произведено обследование на местах материального их положения на предмет установления степени их нуждаемости. По обследовании указанных семейств выдано единовременное пособие 7 семьям деньгами на сумму 22000 руб., 7 семьям натурою и 5 семьям оказана медицинская помощь. Ходатайства многих семейств приходится оставлять без удовлетворения за отсутствием продуктов в местном Уопродкоме.

Зарегистрировано по городу Алешкам пострадавших от контрреволюции 3 семьи и произведено обследование материального положения их на местах: по уезду 386.

По Подотделу Инвалидных Убежищ ввиду наплыва в городе Алешках войск никак не удается открыть новый дом для инвалидов. 2 инвалидам оказана помощь, квартирой и 4 инвалидам оказана помощь подводой для отправки их на родину. В воскресник 12 декабря изготовлены служащими Отдела 21 матрац для дома старости и инвалидности.

По Подотделу Снабжения получено из Губсобеса для семейств красноармейцев 4715 арш. мануфактуры и 198 катушек ниток, каковые предметы будут розданы по получении сведений с мест о числе семейств красноармейцев. Кроме того, получено из Секретного Отделения и Февтрибунала 15-й дивизии разные носильные, постельные и настольные вещи, которые будут розданы частью беднейшему населению, частью для дома старости и семьям красноармейцев. Выдано для детей местного приюта 100 арш. мануфактуры и 5 катушек ниток. Деятельность подотдела тормозится отсутствием продуктов в Уопродкоме, хотя сметы на все продукты представлены еще 25 ноября.

7 декабря переданы Народобразу дети местного приюта дошкольного возраста. Возбуждено телеграфное ходатайство перед Губсобесом об отнесении Каховки к третьей категории Отсобесов. 9 декабря организован при Усобесе инспекторско -организационный Подотдел во главе с заведующим тов. Беляковым.

Заведующий Отделом /подпись/ Секретарь /подпись/

ДАХО, Фр-З8, on. 1, спр. 14, арк. 12, Оригінал.

 

 

№29

ЗІ ЗВІТУ КАЛАНЧАЦЬКОГО ВОЛОСНОГО РЕВКОМУ ПРО КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКУ РОБОТУ У ВОЛОСТІ

1 січня 1921 р.

...Устроено 15 концертрв-митингов и спектаклей, из них 5 -Каланчакской культпросветкомиссией, а 10 - воинскими частями.

Каланчакский культпросвет разбит на секции: театральная, хоровая и музыкально-инструментальная.

Местным культпросветом совместно с культпросветом 1-й пехотной стрелковой бригады 12 ноября был устроен концерт-спектакль с участием детей-школьников. Этот день был днем просвещения. 15 декабря организован волостной комитет просвещения и соцкультуры. Членов союза - 15 чел.

Библиотек имеется в Каланчаке - 1, не считая школьных, детских.

Имеется в волости школ 13,из которых не функционируют 11,а 2 не проводят занятий из-за отсутствия учителей. Все школы снабжены топливом.

Хат-читален - 6, из них 3 в Каланчаке и 3 по волости.

Имеется летний театр и, несмотря на холод, ставятся спектакли в нем...

Предревкома И.Куклев.

ДАХО, Фр-38, от 1, спр. 14, арк. 26.

 

 

№30

І3 ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ЧАПЛИНСЬКОГО ВОЛОСНОГО РЕВКОМУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ЧИСТОТИ

18 січня 1921 p.

...Чаплинский Волостной Ревком постановил:

3. Провести неделю чистоты по волости с 16 января, вменив в обязанность Председателям Сельревкомов обязать десятихатников, чтобы они ... распорядились о чистке улиц и во дворах, что же касается падали за селом, то Председатели Сельревкомов обязаны произвести уборку через лиц, по разным причинам не подчинившихся...

Верно: Председатель Волревкома /подпись/

Сверял: Секретарь /подпись/

ДАХО, Фр-75, on, 1, спр. 15 арк. 1. Копія.

 

 

№31

3 ДОПОВІДІ ДНІПРОВСЬКОГО ПОВІТОВОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ПОВІТОВОГО РЕВКОМУ ТА ОБРАННЯ НА 2-МУ ПОВІТОВОМУ З'ЇЗДІ РАД ДНІПРОВСЬКОГО ПОВІТОВОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

16 лютого 1921 р.

..ІІ. По Уездному Исполкому с 16 февраля 1921 г. в Днепровском уезде начал функционировать избранный 2-м Уездным Съездом Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов названного уезда Днепровский Исполнительный Комитет, который фактически с того же числа, приняв все дела от бывшего Уездревкома, вступил в исполнение своих обязанностей в составе членов его тт.:

1) Панкова (кандидат КП с декабря 1920 г., пролетарий),

2) Королев (член КП(б)У с 1905 г., металлист),

3) Кулиш (член КПУ с 1919 г., батрак), ...[и др.].

ДАХО, Фр-38, от 1, тр. 14, арк. 11.

 

 

№32

3 ДОПОВІДІ ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО МІСЬКОГО РЕВКОМУ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВИКОНКОМУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РЕВКОМУ

1 березня 1922 р,

1) С 15 февраля в связи с ударной работой посевной кампании и помощи голодающим Исполком распущен и протокольным постановлением парткома назначен Ревком. ...

ДАХО, Фр-3131 от 1. спр. 135, арк. 10.

 

 

№33

ТЕЛЕГРАМА ЛЮБОМИРСЬКОГО ВОЛОСНОГО РЕВКОМУ ХЕРСОНСЬКОМУ ПОВІТОВОМУ ВІЙСЬКОВОМУ КОМІТЕТУ ПРО ОРГАЦІЗАЦІЮ РЕВКОМУ В ЛЮБОМИРІВСЬКІЙ ВОЛОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОЯВОЮ БАНД

24 березня 1922 p.

Херсон из Любомировки 16, 35, 22, 15, 15. Волпартком извещает, что в Любомировской волости создан ревком в какой вошли народный гу-ов и Ищенко прошу утвердить созданный ревком в связи с отсутствием власти исполкома и появлением банды. 22/3,22.

Секретарь волпарткома Чернов.

С подлинной верно: Секретарь Уездвоенкома /подпись/

ДАХО, Фр-1887, on. 1. спр. 6, арк. 102.

 

 

№ 34

АКТ ПРО ЗНИЩЕННЯ БАНДОЮ СВИЩА ДІЛОВОДНИХ СПРАВ ЛЮБОМИРІВСЬКОГО ВОЛОСНОГО РЕВКОМУ

22 квітня 1922 р.

Акт № 1

С. Любомировка, 22 апреля.Мы, нижеподписавшиеся, Предревкома Любомировской волости т. Пащенко, член ревкома т. Милевский, секретарь ревкома т. Голокоз и делопроизводитель т. Литвиенко, составили настоящий акт в нижеследующем: 1922 года 19-го апреля при налете банды Свища на село Любомировку уничтожены и сожжены дела и книга следующих подотделов волостного Ревкома:

1) Все дела и книги отдела Управления волостного Ревкома; 2) Все дела и книги Военного отдела; 3) Все дела и книга Земотдела; 4) Все дела и книга Социального обеспечения; 5) Все дела и книга Народного образования; 6) Все дела и книга Комнезаможей; 7) Все дела  и книги,хранившиеся при Земотделе.

Причем сожжены нижеследующие дела и книга Записей Актов Гражданского Состояния: метрические книга с 1863 года по 1921 год Мураховкой церкви, регистрационные книги за 1921 год всей волости новорожденных, умерших, браков и разводов, а также к ним все дела и документы. Сожжены все дела и документы с 1-го января 1922 года по 19-е апреля включительно 1922 года с одной книгой по регистрации браков. Три книга за 1922 год по регистрации новорожденных, умерших и браков находятся налицо. Все канцелярские принадлежности, как-то бумага, карандаши, перья, чернильницы и др. со слов сторожа взяты бандитами и увезены с собой. В чем и составлен настоящий акт.

Предревкома /подпись/ Член Ревкома /подпись/ Секретарь /подпись/

ДАХО, Фр-1887, от 3, спр. 59, арк, 99.

 

 

№35

3 ДОПОВІДІ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТОВОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО КІЛЬКІСТЬ ВИКОНКОМІВ І РЕВКОМІВ У ПОВІТІ

1 травня 1922р.

...В 34-х волостях Херсонского уезда имеется: Волисполкомов - 14,Волревкомов - 20, Сельсоветов - 101 и Сельревкомов - 72.

ЧИСЛО членов: Волисполкомов - 58, Волревкомов - 85, Сельсоветов и Сельревкомов - 216.

Предисполкома /подпись/ Секретарь /подпись/

ДАХО, on. Фр-1887, on. 3, спр. 552, арк. 3.

 

 

№36

З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ МУЗИКІВСЬКОГО ВОЛОСНОГО РЕВКОМУ ПРО ВИДІЛЕННЯ ГРОШЕЙ ОСЕРЕДКУ "РОБІТПРОС" З КОШТІВ РЕВКОМУ НА ПРИДБАННЯ КНИГ ДЛЯ ШКІЛ

4 жовтня 1922р.

...СЛУШАЛИ: Заявление Профячейки Союза Работпрос Музыковской волости.

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрев заявление Профячейки Музыковской волости о выдаче 100-200 миллионов рублей, необходимых для внесения задатка в Херсонский Уиздат на покупку учебников для школ и принимая во внимание чрезвычайно важную просьбу Профячейки, ... выдать заимообразно из сумм, находящихся в кассе Ревкома...

Подлинный за надлежащими подписями. С подлинным верно: Секретарь /подпись/

ДАХО, Фр-1887, от 3, спр. 322, арк. 60.

Печатка Вiйськово-Революцiонного Комiтету мiста Херсон. 1918 г.
 

Німецький ORDNUNG в Україні в 1918 роцi. Українські культурно-просвітницькі організації Херсона в період УНР по документам державного архіву Одеської області