1925 год
ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «ХЕРСОНСКИЙ КОММУНАР» О НОВЫХ СОВЕТСКИХ ОБРЯДАХ

15 января 1925 г.

«Червоні октябрини» с. Білозерка

10 січня відбулись Червоні октябрини сина члена КНС т. Хмильчевського.

На зібранні в сільбуді було багато селян і селянок, котрі дуже зацікавились першими на селі октябринами.

З привітаннями виступили представники шефа — Комхоза, жінки робочих, КНС та юні піонери.

В промовах зазначено, що ми йдемо до кращого життя та визволяємо від релігійного дурману, який довгі роки затемняв наш розум. Червоні октябрини — це перша зірка в Білозерні.

Новонародженому дано ім'я Володимир.

Херсон, коммунар.— 1925.—15 янв.

 

* * *

 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ДЕТСКОГО БЮРО ХЕРСОНСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИНСПЕКТУРЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О РАЗВИТИИ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ОКРУГЕ

3 апреля 1925 г.

...Слухали: 1. Інформацію про стан робота по дитячому комуністичному руху в окрузі.

Всього зараз 100 загонів, охоплюючих дітей; з них по місту 1200 дітей, по селу 3600 дітей. Робота проводиться по етапам. Піонери беруть жваву участь в суспільній роботі: агіткампаніях по виборам до Рад, кооперації й беруть участь в роботі громад лікнепу. Метод праці — активно-трудовий. Хиби — відсутність обладнаних майстерень.

Фізкультура в місті в задовільненому стані; на селі справа з фізкультурою стоїть поганіш за відсутністю підготовленого інструкторського складу, обладнаних площадок і т. д. Втягування вчителів в піонерську роботу проходить взагалі задовольняюче.

Ухвалили: Загальний стан роботи по дитячому комуністичному руху по окрузі визнати задовільненим... Рахувати необхідним поширити громадську діяльність піонерів, втягуючи їх у всі кампанії, в обслуговування конференцій, сільбудів, хат-читалень та інше, звернувши особисту увагу на участь піонерів в весняній посівкампанії. Рахувати необхідним вжити всіх заходів до втягнення кращого вчительства в піонерську роботу.

Лічити необхідним зміцнити зв'язок піонерських загонів з партячейками шляхом постановки звітів вожатих на партзібраннях, також прохати райпарткоми дати вказівки партячейкам про їх керівництво піонерроботою.

Звернути на це явище належну увагу: вжити всіх заходів для того, щоб охопити всіх дітей піонерськими організаціями, поставивши роботу юних піонерів на належну височінь...

Голова Пономаренко Секретар Онисин

Госархив Херсонской области, ф. р-414, оп. 1, д. 263, т. 1, л. 345. Отпуск.

 

* * *

 

ИЗ СВЕДЕНИЙ ХЕРСОНСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИНСПЕКТУРЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О РАБОТЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ НА ХЕРСОНЩИНЕ

Апрель 1925 г.

...Підводячи підсумки роботи по лікнепису за цей рік, треба зазначити, що, порівнюючи з попередніми роками роботи по лікнепису, ми маємо за цей рік великі досягнення.

Робітники й селяни усвідомили велике значення ліквідації неписьменності й стали з охотою йти до школи. Тоді, коли раніше на селі нам з трудом вдавалось набрати комплект учнів з 30 чоловік, тепер ми мали школи, повні учнів, численість яких доходила до 50—60 чоловік на одного вчителя.

Наряду з цим треба відмітить, що ми маємо великі досягнення й в частині розвертання мережі шкіл, яка в цьому році була доведена до 389; з них 284 лікпункти і 105 шкіл малописьменних.

Вся ця кількість шкіл була на повному бюджеті як в частині оплати праці вчителів, так і по постачанню підручниками й приладдями. В минулому ж році ми мали всього 225 шкіл, з них велика частина існувала за рахунок ентузіазму вчителів, які за свою працю нічого не одержували.

Усього пропущено в цьому році через лікпункти — 8763 чоловіка й через школи малописьменних — 3053, з них чоловіків — 6697, жінок — 4490 і підлітків — 629...

По м. Херсону організоване населення ліквідувало свою неписьменність на всі 100%.

Першого травня будуть проведені випуски по 8 школам, і тільки незначна кількість буде випущена з лікпунк-тів трохи пізніше. По окрузі неписьменність серед організованого населення ліквідована всього на 70%.

Зараз приступлено до розробки плану з таким розрахунком, щоб до 10-х роковин Жовтневої революції ліквідувати неписьменність серед всього населення.

...Відбувшийся «місячник допомоги лікнепису» дав значні наслідки. В цей час студенством ХІНО було проведено інструктування осередків по м. Херсону, а також проведені доповіді по селам про значення лікнепису, ця робота в значній мірі сприяла підвищенню тяги до школи. В матеріальній частині місячник дав по різним видам збору по м. Херсону 2239 крб. і районам 635 крб. Крім того, одержано нашою округою дотації 3 тис. крб. Ці всі засоби дали змогу утримувати 200 шкіл.

Ми маємо по окрузі біля ста тисяч неписьменного неорганізованого населення, яке треба пропустити через лікпункти. Ця вся робота може бути виконана тільки при активній участі всього суспільства. Найбільш значну роль в підвищенні роботи можуть відіграть осередки друзів лікнепису, які повинні взяти на себе роботу не тільки агітаційну, а й організаційну...

Окружний інспектор лікнепису Оніщенко

Госархив Херсонской области, ф. р-414, оп. 1. д. 629, л. 199. Отпуск.

 

* * *

 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА ХЕРСОНСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ В ЦК КП(б)У О РЕОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГАЗЕТЫ «ХЕРСОНСКИЙ КОММУНАР» В СВЯЗИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ XIII СЪЕЗДА РКП(б) «О ПЕЧАТИ»

9 июля 1925 г.

В нашій місцевій округовій газеті «Херсонський комунар» найбільш гостро переломився новий курс, що опре-діляється для газети не тільки тиражем, а й змістом.

Газета ввела консультаційно-справочний відділ, яким дано різного роду справок і відповідей читачам у лютому — 113, у березні — 135 і квітні — 90.

Зараз «Херсонський комунар» реорганізований, перетворений конче в селянську газету й виходить двічі на тиждень під назвою «Червоний селянин» 14. Тираж її зараз рівняється 3 тис. і йде виключно на село. Для міста для робітничого населення видається вечірній щоденний додаток до «Червоного селянина» розміром на півпечатного аркуша російською мовою і розходиться розницею по місту щодня в кількості 5 тис. примірників.

Контора «Херсонського комунару» є контрагентом по розповсюдженню видань «Правди» з березня місяця бі-жучого року.

Зараз нашим головним завданням має стати закінчення перебудови газети зі змішаної в селянську, утримання її тиражу, дальше просунення її на село, з'ясування селянству значення селянської газети за нового курса, організація сількорівських осередків і всемірна допомога їм, поліпшення мови газети, втягання до кореспондентування більшої кількості селян, зв'язаних із сільським господарством...

Секретар Херсонського Окркому КП(б)У Сапов Заворгрозподілом Васильїв Завідуючий інформатикою Гуляр

Отпуск. Госархив Херсонской области, ф. р-2, оп. 6, д. 66, л. 154—157, 172. Копия.

 

* * *

 

ИЗ ТЕЗИСОВ К ДОКЛАДУ ХЕРСОНСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛКОМА НА ПЛЕНУМЕ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА КП|6)У О НАПРАВЛЕНИИ ЧЛЕНОВ КНС В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

7 сентября 1925 г.

...Для организации КНС Херсонщины оставлено 100 мест в разные высшие учебные заведения и более 250 мест в профшколы. Комиссия по командированию незаможников в ВУЗы и профшколы начала работать с июля. Командировано в ВУЗы уже 70 незаможников. Командировка продолжается. В профшколы районные КНС командируют незаможников непосредственно...

Госархив Херсонской области, ф. р-221, оп. 1. д. 441. т. 111, л. 698. Копия. См.: Рабочий.— 1926.— 16 марта.
 

1924 год 1926 год